W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o podatku akcyzowym. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć uregulowanie zasad opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Akcyza płacona będzie przez dystrybutorów, a nie, jak obecnie, przez producentów energii elektrycznej. Nowa ustawa zakłada również opodatkowanie akcyzą węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Ustawodawca jednocześnie zwalnia te wyroby z podatku do 1 stycznia 2012 r. Akcyzą zostanie objęty także gaz przeznaczony do celów opałowych, z jednoczesnym zwolnieniem do 31 października 2013 r.

Do ustawy wprowadzono obniżoną stawkę akcyzy na biokomponenty oraz zerową stawkę na biogaz, biowodór i wodór, a także na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Zerowa stawka akcyzy będzie obowiązywać na gaz ziemny do celów napędowych (CNG), do końca października 2013 r. Podwyższeniu ulegnie akcyza na papierosy. Zmiana struktury opodatkowania akcyzą papierosów będzie oparta na wzroście stawki kwotowej i ustaleniu stałej stawki procentowej na poziomie 31,41 proc., liczonej od ceny detalicznej ma zapewnić dojście do unijnego minimum podatkowego, czyli 64 euro za 1 tys. sztuk papierosów.

W nowej ustawie będą normowane stawki akcyzy. Oznacza to odejście od obecnego systemu polegającego na regulowaniu w ustawie tzw. maksymalnych stawek akcyzy, które następnie obniżane były w rozporządzeniu ministra finansów.

Ustawa, która ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r., zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o podatku akcyzowym z 24 stycznia 2004 r.