Rzecznik praw obywatelskich po naszym artykule opublikowanym w GP nr 189 z 26 września 2008 r. oraz na prośbę związków zawodowych Służby Celnej poprosił 6 listopada o interwencję szefa Służby Celnej Jacka Kapicę w zakresie nieprawidłowości związanych ze zwrotem kosztów delegacji celnikom.

Sprawa dotyczy głównie izb celnych w Szczecinie i Gdyni. Taką informację otrzymaliśmy z biura rzecznika.

We wrześniowym artykule cytowaliśmy instrukcję wydaną przez dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, z której wynika, że jeśli pracownik szczególnego nadzoru podatkowego wykryje nieprawidłowości podczas kontroli u przedsiębiorcy i ukarze go, otrzyma zwrot kosztów za delegację służbową. Bez pozytywnych wyników kontroli pieniądze celnikowi się nie należą.

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich wprowadzenie tego typu regulacji budzi wątpliwości co do zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Do zwrotu kosztów delegacji powinno mieć zastosowanie rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Przepisy tego rozporządzenia nie uzależniają otrzymania zwrotu kosztów przejazdu przez funkcjonariusza celnego od efektów wykazania u podmiotu kontrolowanego uchybień.

Jak podkreśla rzecznik praw obywatelskich w liście do wiceministra Jacka Kapicy, dokonywanie w tym zakresie przez dyrektorów izb celnych, w drodze aktów wewnętrznych, jakichkolwiek modyfikacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego byłoby samowolne i pozbawione podstaw prawnych.