Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i mam stosowne orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W związku z koniecznością dojeżdżania do specjalistycznych szpitali planuję kupić samochód osobowy. Czy muszę spełnić jakieś dodatkowe warunki, żeby nie płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od tej transakcji?

Umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4 pkt 1 ustawy o PCC). Jednak zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy o PCC zwolnione z PCC są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Wskazane zwolnienie dotyczy więc tylko i wyłącznie nabycia przez osoby zaliczone do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto art. 8 pkt 6 ustawy o PCC wymaga, żeby osoby niepełnosprawne nabyły na użytek własny sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Co istotne, w przypadku osób zaliczonych do grupy osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dla zastosowania omawianego zwolnienia bez znaczenia pozostaje rodzaj schorzenia, w związku z którym orzeczona została niepełnosprawność.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że czytelnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PCC, jeżeli zakupi na własne potrzeby samochód osobowy i będzie miał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym − bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Zaprezentowane wyżej stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2024 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.313.2023.1.PB, z 3 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB2-3.4014.144.2023.2.MD). ©℗