Aby odzyskać podatek u źródła, nie zawsze należy składać wniosek o zwrot podatku. W określonych sytuacjach powinno mieć zastosowanie klasyczne postępowanie zmierzające do stwierdzenia i zwrotu nadpłaty – na podstawie ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy dotyczące rozliczania podatku u źródła od wypłat za granicę w ramach systemu „pay and refund”, który w określonych przypadkach przewiduje odwrócony model stosowania obniżonej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego lub zwolnienia, poprzez potrącenie przez płatnika podatku według stawki podstawowej, a następnie złożenie wniosku o zwrot tego podatku, w trybie przewidzianym przez ustawę z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805; dalej: ustawa o CIT) lub ustawę z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2760; dalej: ustawa o PIT).

Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydentów przychodów m.in:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

– wynosi 20 proc. przychodów.

W przypadku dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej podatek wynosi 19 proc. Osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą dokonująca wypłaty z ww. tytułów ma obowiązek pobierać – jako płatnik – zryczałtowany podatek dochodowy. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT w przypadku dywidend (innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) oraz odsetek i należności licencyjnych (oraz innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT) wypłacanych na rzecz podmiotu powiązanego niebędącego polskim rezydentem podatkowym (art. 26 ust. 2ea oraz ust. 2eb), jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z ww. tytułów przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności kwotę 2 mln zł (pod uwagę brane są wyłącznie wypłaty na rzecz tego samego podatnika), płatnik w dniu dokonania wypłaty potrąca zryczałtowany podatek dochodowy od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł, stosując podstawowe stawki podatku. Co do zasady płatnik nie ma w takim przypadku możliwości uwzględnienia zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych albo umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub wyłączenia od opodatkowania na takiej podstawie. Odstąpienie od tej reguły wymaga złożenia przez płatnika w określonym terminie specjalnego oświadczenia (WH-OSC) lub posiadania ważnej opinii o stosowaniu preferencji odnoszącej się do danego podatnika i płatności.

Przykład

Odsetki dla brytyjskiej spółki

Polska spółka zamierza w styczniu 2024 r. wypłacić odsetki w wysokości 3 mln zł na rzecz podmiotu powiązanego – spółki będącej brytyjskim rezydentem podatkowym. Będzie to pierwsza wypłata na rzecz tego nierezydenta w roku. Płatnik posiada aktualny certyfikat potwierdzający brytyjską rezydencję podatkową wierzyciela. W dniu wypłaty płatnik będzie mógł zastosować 5-proc. stawkę podatku u źródła do kwoty 2 mln zł odsetek, przy czym musi zweryfikować – z zachowaniem należytej staranności – warunki stosowania tej obniżonej stawki podatku. Pozostały 1 mln zł odsetek powinien zostać opodatkowany według 20-proc. stawki, zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Płatnik nie zamierza składać oświadczenia WH-OSC, jak też nie posiada opinii o stosowaniu preferencji. Efektywne obniżenie stawki podatku u źródła w stosunku do kwoty przekraczającej 2 mln zł będzie wymagało wystąpienia o zwrot podatku.

Opcja pierwsza…

Zwrot podatku jest szczególną procedurą przewidzianą w ustawie o CIT (oraz ustawie o PIT). Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o CIT organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Wniosek o zwrot podatku może złożyć:

  • podatnik, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT;
  • płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Zwrot podatku powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku. Nie wlicza się do tego terminu terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Podatek niezwrócony przez organ podatkowy w tym terminie podlega oprocentowaniu w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej.

Oznacza to, że wnioskodawca uzyskuje prawo do oprocentowania kwoty zwrotu – w wysokości połowy odsetek od zaległości podatkowych – po upływie sześciomiesięcznego terminu na rozpoznanie sprawy przez organ podatkowy, z tym zastrzeżeniem, że termin ten może podlegać wydłużeniu np. o opóźnienie spowodowane przez stronę lub z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

…i druga

Zgodnie z art. 75 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2760; dalej: ordynacja podatkowa), jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. W par. 2 ww. przepisu sprecyzowano, że uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

Jednocześnie art. 75 par. 6 ordynacji podatkowej wskazuje, że przepisów o nadpłacie nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku.

Który tryb jest właściwy

Procedura zwrotu podatku jest autonomiczna w odniesieniu do możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, przy czym z brzmienia przepisów można wyprowadzić wniosek, że ma zastosowanie tylko w odniesieniu do podatku potrąconego w specyficznych warunkach, tj. w ramach tzw. pay and refund.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o CIT organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Ten przepis z kolei mówi o pobieraniu podatku na zasadach ogólnych od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad 2 mln zł.

Oznacza to, że w sytuacji, w której podatek został pobrany na innej podstawie niż art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, można twierdzić, że zasadne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Dotyczy to każdej sytuacji i bez względu na kwotę wypłaty. Jeżeli płatnik przy wypłacie nie stosuje art. 26 ust. 2e ustawy o CIT w ogóle i potrąca podatek na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, stosując podstawową stawkę podatku do całości wypłacanej należności, literalnie nie jest możliwe wnioskowanie o zwrot podatku w trybie art. 28b ustawy o CIT. Warunek przedmiotowy stosowania tego przepisu nie zostaje więc spełniony, bo nie ma miejsca „pobranie podatku zgodnie z art. 26 ust. 2e”. W konsekwencji, jeśli nie ma miejsca „pobranie podatku zgodnie z art. 26 ust. 2e”, to tym bardziej nie może nastąpić złożenie wniosku o zwrot i zwrot „podatku pobranego zgodnie z art. 26 ust. 2e”. Nie materializuje się jednocześnie sytuacja, w której „ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku”.

W stanie faktycznym przedstawionym w przykładzie oznaczałoby to, że potrącenie 20-proc. podatku u źródła od wypłacanych na rzecz brytyjskiego odbiorcy 3 mln zł odsetek w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT – w sytuacji gdy istniały podstawy do zastosowania 5-proc. stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku, a właściwą procedurą jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Można twierdzić, że tylko w sytuacji, w której płatnik zastosowałby 5-proc. stawkę podatku do 2 mln odsetek, a w odniesieniu do pozostałego 1 mln zł potrącił podatek według stawki 20 proc., zgodnie z art. 26 ust. 2e, uprawnione byłoby złożenie wniosku w trybie art. 28b ust. 1 ustawy o CIT.

Mimo że oba postępowania od strony merytorycznej (dowodowej) mogą przebiegać w sposób bardzo podobny, jeśli nie identyczny, różnica między zwrotem podatku a stwierdzeniem nadpłaty jest nie tylko formalna. Przypomnijmy, że postępowanie podatkowe powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy. Jest to termin istotnie krótszy od podstawowego, sześciomiesięcznego terminu na zwrot podatku. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek za zwłokę, a okres, za który naliczane jest oprocentowanie, ustalany jest zależnie od okoliczności sprawy, jakkolwiek w przypadku podatku u źródła najczęściej będzie liczony od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Inna jest zatem nie tylko wysokość oprocentowania podatku niezwróconego w sześciomiesięcznym terminie i oprocentowania nadpłaty, ale też sposób naliczania tego oprocentowania, w szczególności moment na osi czasu, od którego wnioskodawcy oprocentowanie przysługuje.

Wprowadzenie szczególnej procedury zwrotu podatku do ustawy o CIT (ustawy o PIT) nie jest sytuacją wyjątkową. Zwrot podatku przewidują np. ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1723), ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2291) w stosunku do podatku od środków transportowych, w określonych sytuacjach ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1852) czy przepisy o akcyzie. Sposób sformułowania przepisów dotyczących zwrotu podatku u źródła pozwala jednak twierdzić, że w określonych sytuacjach właściwa do odzyskania podatku jest standardowa procedura z ordynacji podatkowej. Pominięcie przez płatnika art. 26 ust. 2e ustawy o CIT jest bowiem w istocie zbliżone do sytuacji znanej z lat 2019–2021, kiedy stosowanie tego przepisu było zawieszone. W konsekwencji art. 28b ustawy o CIT chociaż formalnie obowiązywał, nie był stosowany, a w odniesieniu do podatku u źródła zastosowanie miały przepisy ordynacji podatkowej o nadpłatach. ©℗

Kontynuujemy cykl poświęcony podatkowi u źródła (ang. Withholding Tax, WHT). Eksperci przybliżą w nim wnioski płynące z projektu objaśnień podatkowych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, a także wskażą praktyczne problemy, z którymi borykają się płatnicy i podatnicy przy stosowaniu polskich przepisów o podatku u źródła. Kolejne części będą ukazywać się co tydzień. Dotychczas w dodatku Podatki i Księgowość ukazały się artykuły:

„Jak według ministerstwa rozumieć WHT, czyli co objaśniono, a co jeszcze trzeba objaśnić” (DGP nr 210)

„Jak skutecznie zweryfikować rzeczywiste prowadzenie działalności przez kontrahenta” (DGP nr 219)

„Według fiskusa i WSA w Lublinie odbiorca należności musi faktycznie płacić podatek w kraju swojej rezydencji” (DGP nr 224)

„Płatnikom trudno sprostać wymogom dotyczącym dochowania należytej staranności” (DGP nr 229)

„Kiedy odbiorca dywidendy ma prawo do zwolnienia” (DGP nr 239)

„Czy sztuczność działań wyłącza zastosowanie zwolnienia w podatku u źródła” (DGP nr 244)