Audytorzy wewnętrzni jednostek sektora finansów publicznych będą mieli więcej czasu na sporządzenie planów audytu na kolejny rok. Wynika to z projektu ustawy o finansach publicznych, którym zajął się Sejm. Zgodnie z projektem plan trzeba będzie sporządzić na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z kierownikiem jednostki do końca roku. Obecnie dokument ten musi być przesyłany do Ministerstwa Finansów do końca października.

Projekt przewiduje również zmianę terminu sporządzania sprawozdania z wykonania planu audytu. Raport za dany rok trzeba będzie sporządzić do końca stycznia kolejnego roku (obecnie - do końca marca). Zniesiony będzie również obowiązek składania zarówno planu jak i sprawozdania - ministrowi finansów.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w związku z tym, że dokumenty nie będą już przygotowywane jednocześnie na rzecz kierownika jednostki i ministra finansów ich zawartość będzie mogła zostać dostosowana przez audytora wewnętrznego do potrzeb sprawozdawczych jednostki.

Sprawozdawczość z zakresu audytu wewnętrznego na rzecz ministra finansów została z kolei dostosowana do potrzeb wynikających z wykonywania funkcji koordynacyjnej i obejmuje informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim. Do jej składania zobowiązani zostali w każdym roku kierownicy jednostek. Wzór takiej informacji zostanie opracowany i ogłoszony w formie komunikatu ministra finansów.