Porządek posiedzenia Sejmu, który obraduje w tym tygodniu, przewiduje pierwsze czytanie projektu Platformy Obywatelskiej nowelizującego ustawę z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Celem zmian jest usunięcie z systemu prawnego opłat, których istnienie jest nieuzasadnione, a które są nadmiernie uciążliwe dla podmiotów zobowiązanych do ich ponoszenia. Zmniejszenie katalogu czynności, od których pobierana jest opłata skarbowa, ma również ograniczyć nadmierny fiskalizm, który utrudnia dokonywanie przez obywateli niezbędnych spraw życia codziennego.

Nowelizacja wprowadza zmiany w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej wyłączające niektóre czynności urzędowe oraz wnioski o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia spod obowiązku uiszczenia tej opłaty. Zlikwidowana zostanie m.in. opłata od sporządzenia aktu małżeństwa, która obecnie wynosi 84 zł, czy też decyzja o zmianie nazwiska lub imienia (37 zł). Po przyjęciu zmian nie trzeba będzie także wnosić opłaty skarbowej w przypadku wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dziś za wydanie odpisu skróconego trzeba zapłacić 22 zł, natomiast wydanie odpisu zupełnego kosztuje 33 zł.

Nowelizacja zakłada także zniesienie opłaty skarbowej od niektórych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (21 zł od każdego egzemplarza) oraz zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje (21 zł). Opłata zostanie wyłączona także w przypadku wydawania duplikatu decyzji o nadaniu NIP oraz książeczki wojskowej.

Likwidowanych jest kilkanaście opłat, które zdaniem wnioskodawców charakteryzują się brakiem racjonalności, fiskalizmem i są dolegliwe dla obywateli. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.

CO PODLEGA OPŁACIE

Opłacie skarbowej podlega:

• w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.