Jeżeli umowa zamiany zawarta przez osoby należące do I grupy podatkowej (np. matkę i córkę) dotyczy nie tylko nieruchomości mieszkalnych, lecz także niemieszkalnych (np. garaży), to w takiej sytuacji nie ma zwolnienia z PCC – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o zwolnienie na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy ono zamiany budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub praw do lokalu w małym domu mieszkalnym. Warunkiem zwolnienia jest, aby stronami umowy były osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki).

Spytała o to podatniczka, która jest właścicielką połowy udziału we własności nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i dwoma budynkami niemieszkalnymi (garażami). Poinformowała, że chce zamienić część tej nieruchomości na mieszkanie w całości należące do jej matki. Chciała się upewnić, że zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o PCC nie zapłaci podatku.

Dyrektor KIS uznał inaczej. Wyjaśnił, że z przepisu tego wynika jednoznacznie, iż zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie, gdy przedmiotem zamiany są budynki mieszkalne lub ich części, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość oraz prawa do budynków i lokali mających charakter mieszkalny.

Nie są zatem nim objęte umowy zamiany, których przedmiotem są także inne rzeczy niż te wprost wymienione w art. 9 pkt 5 ustawy – wyjaśnił organ. Stwierdził więc, że w tym wypadku umowa zamiany nie będzie zwolniona z PCC, a to oznacza, że podatek trzeba będzie zapłacić na ogólnych zasadach, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy. Podstawą opodatkowania będzie więc wartość rynkowa nieruchomości, od której przypada wyższy podatek, a obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie na stronach czynności zamiany – wyjaśnił dyrektor KIS. ©℗