Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację. Ma on na celu przedłużenie do 9 października 2009 r. okresu udzielania pomocy na restrukturyzację w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej), udzielanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Na przedłużenie tego rozporządzenia musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska, co uczyniła 20 sierpnia.

Komisja Europejska nakazała wprowadzenie dwóch poprawek do programu pomocowego. W związku z tym wprowadzono zmiany w definicji planu restrukturyzacji oraz regulację wyłączającą możliwość skorzystania ze zwolnienia z notyfikacji w przypadku przejęcia aktywów przedsiębiorcy, który otrzymał wcześniej pomoc na ratowanie lub restrukturyzację.

Ważne!

Budżet dla ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację zatwierdzony przez Komisję Europejską został oszacowany na 38 mln euro