Projekt ustawy wprowadzającej nową ustawę o finansach publicznych przewiduje rozszerzenie zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi np. o przeznaczanie środków z rezerw na cele inne niż określone w decyzji o ich przyznaniu. Obecne przepisy stanowią, że naruszeniem dyscypliny finansów jest przeznaczenie na inne cele środków z rezerwy budżetowej.

Kolejną nowością, jaką przewiduje projekt ustawy wprowadzającej, jest wprowadzenie do katalogu naruszeń dyscypliny finansów zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego. Kierownik jednostki zobowiązanej do prowadzenia audytu wewnętrznego będzie podlegał odpowiedzialności w sytuacji, gdy nie będzie prowadził audytu wewnętrznego wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego lub niezawierania umowy z usługodawcą. Oznacza to, że kierownik będzie musiał zatrudnić audytora wewnętrznego, aby nie naruszyć dyscypliny.

W projekcie ustawy dostosowano także przepisy dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych do zmian w sektorze finansów publicznych. Chodzi m.in. o wprowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach oraz wprowadzenie nowych form, takich jak agencja wykonawcza. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych będzie zatem niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty przez m.in. agencję wykonawczą.

Zgodnie z projektem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny będzie również podlegało niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

Co więcej, zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, będzie mogła złożyć również komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego.