Czynności wykonywane w ramach umowy cash poolingu nie są opodatkowane PCC. Nie jest to ani umowa pożyczki, ani umowa depozytu nieprawidłowego – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wydana przez niego interpretacja wpisuje się w ugruntowaną już wykładnię, której przykładem są interpretacje indywidualne: z 12 października 2023 r. sygn. (0111-KDIB2-2.4014.184.2023.5.DR), z 28 września 2023 r. sygn. (0111-KDIB2-3.4014. 237.2023.2.AD), z 19 września 2023 r. sygn. (0111-KDIB2-3.4014.207.2023.2.AD), z 9 sierpnia 2023 r. sygn. (0111-KDIB2-3.4014. 174.2023.4.JS), z 13 kwietnia 2023 r. sygn. (0111-KDIB2-2.4014.35.2023.2.MM).

Pytanie zadała spółka należąca do międzynarodowej grupy podmiotów, planująca przystąpienie do systemu kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash poolingu). Wyjaśniła, że będą w nim uczestniczyć trzy rodzaje podmiotów: bank, podmiot pośredniczący (pool lider) oraz poszczególni uczestnicy. Wpłacane przez tych ostatnich środki będą gromadzone na rachunku głównym pool lidera, a następnie będą wykorzystane do rozliczania nadwyżek i niwelowania niedoborów na rachunkach poszczególnych uczestników.

Pool lider będzie odpowiedzialny za pośredniczenie/przekazywanie środków pieniężnych uczestników systemu, natomiast nie będzie udostępniał swoich środków, w związku z czym nie będą mu należne żadne odsetki od uczestników – dodała spółka.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odstąpił od uzasadnienia prawnego swojej interpretacji, potwierdzając tym samym prawidłowość stanowiska spółki, że system cash poolingu, mimo pewnych elementów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, nie wyczerpuje istotnych znamion tych umów, ponieważ:

  • w umowie cash poolingu nie dochodzi do przeniesienia określonej ilości pieniędzy między podmiotami (więc nie może ona stanowić umowy pożyczki);
  • nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji (co uniemożliwia uznanie cash poolingu za depozyt nieprawidłowy).

Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że „żaden z uczestników w ramach umowy nie będzie rozporządzać środkami pieniężnymi innego uczestnika. W związku z tym, z uwagi na brak spełnienia essentialia negotii zarówno umowy pożyczki, jak i umowy depozytu nieprawidłowego, przedmiotowa umowa nie może być rozpatrywana jako jedna z nich”.©℗