BARBARA NOCUŃ

senior konsultant, departament rachunkowości, HLB Frąckowiak i Wspólnicy

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości, na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Podstawą dokonywania odpisów jest wartość początkowa (wartość nabycia lub koszt wytworzenia) środka trwałego ustalona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o CIT. Z pytania wynika, że po pewnym okresie użytkowania budynki (hale magazynowe) poddane będą modernizacji. Artykuł 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości mówi, iż koszty modernizacji, czyli koszty ulepszenia środka trwałego powodujące, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami, powiększają jego wartość początkową stanowiącą cenę nabycia środka trwałego. Ustawa o CIT dodatkowo określa limity kwotowe takiego ulepszenia. Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł. A zatem nakłady na ulepszenie zwiększają wartość początkową środka trwałego, a tym samym podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Nakłady na ulepszenie ewidencjonowane będą wstępnie na koncie 08 „Środki trwałe w budowie” (w analityce z podziałem na poszczególne budynki), a po zakończeniu całej inwestycji (modernizacji) wszystkie te nakłady zwiększą wartość początkową modernizowanych budynków (zgodnie z prowadzoną analityką). Dokonujemy wówczas przeksięgowania nakładów zapisem: Wn konto 01/Ma konto 08. Amortyzacja od zwiększonej wartości następuje od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia zwiększenia do ewidencji.

Jeżeli jednostka przyjęła dla celów bilansowych analogiczne zasady amortyzacji jak dla celów podatkowych, to budynek może być dalej amortyzowany na zasadach i według stawki ustalonej przed modernizacją (w momencie wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych), lecz o nakłady na ulepszenie zwiększona zostanie podstawa naliczenia amortyzacji.

Przykładowo spółka nabyła budynek, który oddała do użytkowania i wprowadziła do ewidencji w styczniu 2007 r. - wartość początkowa wynosiła: 100 tys. zł. Dla hali w momencie przyjęcia do użytkowania zastosowano stawkę z wykazu stawek amortyzacyjnych w wysokości 10 proc. W okresie czerwiec - wrzesień 2007 r. przeprowadzono modernizację. W wyniku modernizacji budynku jego wartość wzrosła o 50 tys. zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosą w okresie od lutego do września 2007 r. (100 000 zł x 10 proc.) = (10 000 zł : 12 m-cy) x 8 m-cy = 6666,67 zł.

Natomiast w okresie od października do grudnia 2007 r. (100 000 zł + 50 000 zł) x 10 proc. = (15 000 : 12 m-cy) x 2 m-ce = 2500,00 zł.

W latach następnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości: 150 tys. zł, aż do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie odpisów z powiększoną wartością początkową hali magazynowej.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 28 ust. 2-3, art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).