Ta sama osoba może być podatnikiem VAT, gdy doradza spółce, a zarazem nie być nim, gdy zarządza sprawami spółki – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który najpierw był zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, a po jej rozwiązaniu rozpoczął własną działalność gospodarczą. Zarejestrował się jako czynny podatnik VAT.

Po rozwiązaniu umowy o pracę nadal kontynuuje on współpracę z tą samą spółką, na podstawie dwóch odrębnych umów, za które dostaje odrębne wynagrodzenia. Jedna to umowa o wykonywanie czynności zarządczych, na podstawie której mężczyzna zarządza częścią działalności spółki (kontrakt menedżerski). Druga to umowa o świadczenie usług doradczych, odrębnych od czynności o charakterze menedżerskim lub zarządczym. Jako doradca mężczyzna nie podejmuje decyzji ani nie zawiera umów wiążących dla spółki.

Mężczyzna chciał się upewnić, że od usług doradczych powinien płacić VAT, a od menedżerskich nie powinien.

Dyrektor KIS to potwierdził. Zgodził się z pytającym, że świadczenie przez niego usług doradczych nie jest źródłem przychodów z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o PIT), ani z tytułu umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT). Jest to działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc doradca jest podatnikiem zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Nawet gdyby przychód z usług doradczych był kwalifikowany w świetle ustawy o PIT jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (co w ocenie podatnika nie ma w tym wypadku miejsca), to w rozumieniu przepisów o VAT nadal ten, kto je wykonuje, będzie podatnikiem, ponieważ nie będzie spełniony co najmniej jeden z warunków z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT – przede wszystkim spółka nie będzie ponosić wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu usług świadczonych przez doradcę – potwierdził organ.

Zgodził się zarazem, że działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT nie są w tej sprawie czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego. Spełnione są tu bowiem wszystkie warunki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT:

  • przychody menedżera są zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT,
  • on sam nie ponosi kosztów związanych z pełnieniem powierzonych w spółce funkcji, wykonuje swoje obowiązki z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji spółki, pobiera stałe, zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne (na podstawie wystawianych przez siebie rachunków),
  • mężczyzna nie ponosi ryzyka ekonomicznego i gospodarczego wskutek swoich działań,
  • z zawartej przez niego umowy wynika, że nie ponosi on odpowiedzialności wobec osób trzecich za swoje działania lub zaniechania.©℗