Przedsiębiorca, któremu skradziono samochód wzięty w leasing, płaci podatek dochodowy zarówno od zwróconej mu przez leasingodawcę nadwyżki opłat, jak i od kwoty ubezpieczenia GAP od utraty wartości pojazdu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zastrzegł, że zwrócona nadwyżka opłat jest przychodem z działalności gospodarczej, o ile nie ma zastosowania art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT. Przepis ten wyklucza z przychodu „zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

Pytanie zadał leasingobiorca, któremu skradziono wzięty w leasing samochód osobowy. Po stwierdzeniu szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłacił firmie leasingowej odszkodowanie z tytułu polis OC i AC.

Od leasingodawcy…

Firma leasingowa potrąciła z otrzymanej kwoty należności pozostałe do spłaty, a resztę przekazała leasingobiorcy. Była to nadwyżka opłat wynikających z umowy leasingu, będąca pochodną odszkodowania otrzymanego przez firmę leasingową od ubezpieczyciela za kradzież przedmiotu leasingu.

…z ubezpieczenia

Niezależnie od tego leasingo biorca spodziewał się jeszcze odszkodowania z tytułu ubezpieczenia GAP (ang. Guaranteed Asset Protection), które chroni przed utratą wartości pojazdu w związku z jego kradzieżą lub uszkodzeniem. To dodatkowe ubezpieczenie przedsiębiorca sam wykupił i opłacał.

Uważał, że żadna z otrzymanych przez niego kwot nie powinna być uznana za przychód z działalności gospodarczej. W przeciwnym razie musiałby zapłacić od nich ryczałt ewidencjonowany, bo taką formę opodatkowania wybrał (płacił go według stawek 8,5 proc. i 14 proc.).

Odszkodowanie GAP jest przychodem z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT. Ryczałtowiec płaci od niego 8,5-proc. podatek

Zwrócił jednak uwagę na to, że jako leasingobiorca jest wyłącznie posiadaczem zależnym auta, a nie jego właścicielem. Kwoty, które otrzymał bądź otrzyma, nie dotyczą więc składników jego firmowego majątku i nie powinny być opodatkowane – przekonywał.

Obie kwoty to przychód

Dyrektor KIS uznał inaczej. Podkreślił, że kwota, którą podatnik otrzymał od leasingodawcy, nie jest odszkodowaniem, ponieważ z wniosku o interpretację nie wynika, aby podatnik był stroną umowy ubezpieczenia OC i AC. Odszkodowanie to zostało wypłacone leasingodawcy. Podatnik otrzymał od firmy leasingowej kwotę nadwyżki opłat wynikających z umowy leasingu.

Przypomniał, że przychodem z działalności gospodarczej są co do zasady wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z prowadzeniem tej działalności, chyba że ustawa wyłącza je z tej kategorii.

Dlatego – jak wyjaśnił fiskus – od kwoty otrzymanej od leasingodawcy przedsiębiorca zapłaci ryczałt według stawki właściwej dla rodzaju działalności, w związku z którą przychód uzyskał, tj. odpowiednio 8,5 proc. i 14 proc.

Natomiast odszkodowanie GAP otrzymane bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń jest przychodem z działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT – wskazał dyrektor KIS.

W przepisie tym jest mowa o odszkodowaniach za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Składnikami majatku firmowego są nie tylko środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne, lecz także wszelkie przedmioty wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej – wyjaśnił organ.

Dodał, że stawka ryczałtu od takiego przychodu wynosi 8,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.). Przepis ten wprost przewiduje 8,5-proc. stawkę ryczałtu dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT. ©℗