Kto wnosi do fundacji rodzinnej składniki majątkowe w celu pokrycia jej funduszu założycielskiego, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przychodu podatkowego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który planuje utworzyć fundację rodzinną i jako jej fundator, a zarazem przyszły beneficjent zamierza wnieść na pokrycie jej funduszu założycielskiego: akcje w spółkach akcyjnych, papiery wartościowe, nieruchomości oraz inne składniki swojego majątku. Chciał się upewnić, że nie uzyska z tego tytułu żadnego przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że zgodnie z istotą fundacji rodzinnej fundator nie otrzymuje w zamian za wniesiony do niej majątek żadnego ekwiwalentu. Wniesienie akcji i udziałów nie jest ich odpłatnym zbyciem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT. Nie ma tu również zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, który dotyczy opodatkowania wartości wkładu w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego. Fundacja nie ma charakteru spółki ani spółdzielni – wskazał organ.

Dodał, że nie będzie to również przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Fundator nie otrzymuje bowiem w zamian żadnych udziałów, certyfikatów ani innych instrumentów prawnych, które uprawniałyby go do otrzymania od fundacji innego rodzaju świadczeń.©℗