Jak stosować uproszczenia, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym Kiedy mija termin dla organu zatwierdzającego na podjęcie decyzji o uproszczeniach Jak skorzystać z uproszczeń w ujmowaniu leasingu.
Co oznacza w praktyce możliwość wcześniejszego skorzystania z nowelizacji dla małych jednostek? W którym sprawozdaniu finansowym mogę z tego skorzystać?
Artykuł 6 ust. 2 ustawy nowelizującej zawiera przyzwolenie, że przepisy ustawy o rachunkowości w zmienionym brzmieniu mogą znaleźć odzwierciedlenie już w sprawozdaniu przygotowanym na dzień bilansowy wcześniejszy, przypadający po 14 dniach od ogłoszenia nowelizacji. Oznacza to, że nawet jeśli jednostka ma rok obrotowy przesunięty względem roku kalendarzowego, to już sprawozdanie za 2014 rok, np. na dzień bilansowy przypadający na 30 września lub 31 października, mogło uwzględniać najnowsze zmiany. Takie prawo mają oczywiście jednostki, których dzień bilansowy to 31 grudnia 2015 r.
W niektórych sytuacjach warto zdecydować o przygotowaniu sprawozdania za 2015 rok według reguł przewidzianych dla małych jednostek.
Przykłady zastosowania nowych przepisów:
1) Altera SA ma rok obrotowy pokrywający się z kalendarzowym. Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będzie mogło być sporządzone albo według przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo już z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian.
2) Inter sp. z o.o. ma rok obrotowy rozpoczynający się 1 października. Sprawozdanie za okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. będzie mogło być sporządzone albo według przepisów ustawy sprzed nowelizacji, albo już z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2 ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333).
Do kiedy organ zatwierdzający może podjąć decyzję o sporządzaniu sprawozdania według załącznika nr 5 za 2015 r.? Jak powinna brzmieć taka uchwała?
Ustawa o rachunkowości nie przewiduje terminu, do którego organ zatwierdzający powinien podjąć wspomnianą decyzję. Najlepiej byłoby zrobić to odpowiednio wcześniej, tak aby służby finansowo-księgowe zdążyły np. przygotować system informatyczny do zagregowania danych według wytycznych z załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Decyzja może być jednak podjęta już w nowym roku obrotowym, ale przed sporządzeniem sprawozdania za 2015 r., czyli najpóźniej do 31 marca 2016 r.
PRZYKŁAD UCHWAŁY:
Uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników Bert Sp. z o.o. nr 2/2016 z 18 marca 2016 r.
Sprawozdanie finansowe spółki Bert sp. z o.o. za 2016 r. będzie sporządzane z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), jeśli dane wykazane w tym sprawozdaniu nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust 1d ustawy o rachunkowości.
W przypadku uchwały podjętej według powyższego wzoru każdorocznie należy podejmować decyzję o sporządzaniu uproszczonego sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5. Organ zatwierdzający pojął decyzję wcześniej – przed rozpoczęciem 2016 roku, aby umożliwić zarządowi odpowiednio wczesne podjęcie decyzji o zastosowaniu uproszczeń przewidzianych w innych przepisach ustawy o rachunkowości dla małych jednostek.
Nie ma przeszkód, aby organ zatwierdzający podjął uchwałę, która umożliwia sporządzanie sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5 zawsze wtedy, gdy spełnione są przez jednostkę kryteria wielkościowe. Uchwała taka będzie wiążąca dla zarządu na kolejne lata. Wtedy należy tylko analizować, czy nie zostały przekroczone progi wielkościowe.
PRZYKŁAD UCHWAŁY:
Uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Camper Sp. z o.o. nr 1/2016 z 10 marca 2016 r.
Sprawozdanie finansowe spółki Camper sp. z o.o. będzie sporządzane z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), jeśli dane wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości.
Podstawa prawna
Załącznik nr 5 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
Jak rozumieć skorzystanie z uproszczeń w ujmowaniu leasingu zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości? Jakie warunki musi spełnić jednostka?
Małe jednostki bez względu na obowiązek poddania ich sprawozdań badaniu przez audytora mogą stosować zasady podatkowe przy ujmowaniu leasingu w księgach i nie muszą ocenić stopnia przeniesienia ryzyka i korzyści wynikających z umowy na korzystającego, co jest wymagane przez art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
- to jednostka korzystająca będzie księgowała te same kwoty czynszu leasingowego jako koszty uzyskania przychodów i koszty w rachunkowości.
Korzystający nie wykazuje przedmiotu leasingu jako składnika aktywów. Obcy środek trwały można natomiast ująć w ewidencji pozabilansowej na koncie „Obce środki trwałe w leasingu operacyjnym”. Jednostki, które nie korzystają z tego uproszczenia, przystępując do umowy leasingu operacyjnego podatkowo oraz finansowego bilansowo, powinny wykazywać podatek odroczony zarówno po stronie finansującego, jak i korzystającego. Konieczność taka wynika z tego, że dla celów bilansowych i podatkowych wartość aktywów i zobowiązań w trakcie trwania umowy leasingowej się różni. Jeśli będzie dokonywana klasyfikacja z uwzględnieniem uproszczeń, to ten obowiązek nie zaistnieje, niezależnie od tego, czy równocześnie jednostka skorzysta z uproszczenia wynikającego z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 4 i 6, art. 37 ust. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).