Jako przedsiębiorca trener biznesu, wykładowca na kursach wspomagających zarządzanie czy prowadzący szkolenia może płacić podatek dochodowy od osób fizycznych w stałej wysokości 19 proc. (art. 30c ustawy PIT) lub rozliczać się według skali tabeli podatkowej (art. 27 ustawy PIT). Z podatku liniowego może korzystać tylko wtedy, gdy w roku poprzednim i bieżącym nie świadczył lub nie świadczy tego samego rodzaju usług na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy.

Osoby zajmujące się edukacją w dość ograniczonym zakresie - usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny - mogą skorzystać z karty podatkowej. Trzeba pamiętać tę formę pracy uważa się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji, co raczej wyklucza korzystanie z karty przez osoby zajmujące się edukacją dorosłych.

Jeśli wykładowca, lektor, trener biznesu jest jednoosobowym podmiotem świadczącym usługi wyłącznie na rzecz jednego podmiotu lub usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, nie może płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Gdy trener współpracuje z potentatem z branży, dla którego jest podwykonawcą, powinien rozważyć wariant współpracy w formie zleceń podejmowanych na zasadzie osoby wykonującej działalność osobiście. W takim układzie biznesowym bowiem ponosi wydatki związane z działalnością w ograniczonym zakresie. Zazwyczaj wszelkie koszty organizacji szkoleń bierze na siebie firma szkoleniowa organizująca kompleksowy kurs lub szkolenie. Trener zarobkujący na zlecenie poza działalnością gospodarczą ma prawo do obniżenia przychodu ze zlecenia o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu (20 proc.). Jeśli trener realizuje własne programy lub prowadzi wykłady, ma prawo do zryczałtowanych 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.

PRAWO DO RYCZAŁTU

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

Grupa 74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Grupa 74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

Karta podatkowa

Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

• do 48 - 4,00 zł za każdą godzinę

• powyżej 48 do 96 -192,00 zł + 8,20 zł za każdą godzinę ponad 48

• powyżej 96 - 585,60 zł