Czy jednostka samorządu terytorialnego może wykazywać wydatki w kodzie 85 i 86?
Ogólna zasada jest taka, że w obszarze XVII. Pomoc Techniczna w kodzie 85. Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola oraz w kodzie 86. Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja, wydatki (współfinansowanie krajowe) mogą wykazywać jedynie jednostki realizujące programy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna lub komponentu Pomocy Technicznej w ramach innych Programów Operacyjnych.
Reklama
Podstawa prawna

Reklama
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
Zakup tablicy interaktywnej
Czy zakup tablicy interaktywnej do sali językowej (wcześniej szkoła takiej tablicy nie posiadała) oraz zakup projektora multimedialnego (szkoła wcześniej posiadała rzutnik na foliogramy – miała miejsce wymiana starego sprzętu na nowy) stanowi wydatek strukturalny?
Tak, tego typu wydatki należy zakwalifikować jako strukturalne i ująć w obszarze XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego. Robi się to w kodzie 73. Dotyczy on działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym, polegającego na zakupie nowych, dodatkowych sprzętów multimedialnych do prowadzenia zajęć w celu wdrożenia nowych, innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).