Komisja Europejska analizuje roczne raporty państw członkowskich UE dotyczące wdrażania postanowień Dyrektywy 2003/30/WE. Dzięki temu kontroluje postępy promocji podatkowej biopaliw. W 2005 roku minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 r., nr 177, poz. 1470), w którym określił ulgi w podatku akcyzowym na biopliwa. Katarzyna Feldo z Pricewaterhouse Coopers wskazuje, że przepis par. 2 tego rozporządzenia przewiduje zwolnienie z opodatkowania akcyzą:

• biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych oraz biopaliw ciekłych,

• benzyny silnikowej nieetylizowanej zawierającej powyżej 2 proc. biokomponentów w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tej benzyny,

• oleju napędowego zawierający powyżej 2 proc. biokomponentów w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju,

• biokomponentów stanowiących samoistne paliwo w wysokości 1680 zł za 1 tys. litrów.

W obrocie gospodarczym bywa, zdaniem Katarzyny Feldo, że podmiot nabywający biokomponenty przekazuje je podmiotowi prowadzącemu działalność usługową polegającą na produkcji biopaliw ciekłych dla osób trzecich. Kto wówczas powinien rozliczać ulgę biokomponentową? W praktyce ryzyko podatkowe związane z nieprawidłowym rozliczeniem akcyzy w związku z wystąpieniem czynności opodatkowania ciąży na podmiocie prowadzącym skład podatkowy.

Zwolnienie od akcyzy benzyny silnikowej nieetylizowanej oraz oleju napędowego zawierających powyżej 2 proc. biokomponentów ma natomiast zastosowanie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dokumentacyjno-ewidencyjnych, tj.:

• podmiot korzystający z tego zwolnienia produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe powinien prowadzić dokumentację techniczną dokumentującą sposób wytworzenia takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów,

• podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży, korzystający ze zwolnienia powinien prowadzić ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

- Przedmiotowa ulga biokomponentowa powinna być interpretowana w ten sposób, że każde dodanie 1 litra biokomponentu do benzyny silnikowej nieetylizowanej przy zachowaniu warunku zawartości biokomponentu w tej benzynie powyżej 2 proc. powoduje zwolnienie z podatku akcyzowego w wysokości 1,50 zł. Natomiast oleje napędowe z zawartością powyżej 2 proc. biokomponentów umożliwiają zwolnienie z podatku akcyzowego w wysokości 1 zł od każdego litra biokomponentu dodanego do tego oleju - wskazuje Katarzyna Feldo.

WARUNKI ZWOLNIENIA

Zwolnienie od akcyzy biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych ma zastosowanie, pod warunkiem że:

• podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający biokomponenty dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zostaną one zużyte do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych,

• podmiot uprawniony będzie posiadał zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością od podatku od towarów i usług oraz od akcyzy,

• nabycie biokomponentów nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

• podmiot korzystający ze zwolnienia będzie prowadził ewidencję dokumentującą sposób wykorzystania biokomponentów.