Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Ważne!

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własności rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy

Zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek z tytułu uzyskania ww. przychodów ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu. Do nieruchomości nabytych po tym dniu stosuje się natomiast stawkę 19 proc. Podstawą opodatkowania jest jednak w tym przypadku nie przychód, a dochód. W odniesieniu do zamiany nieruchomości zastosowanie znajdzie zwolnienie odnoszące się do sprzedaży nieruchomości, związane z 12-miesięcznym okresem zameldowania w nieruchomości zbywanej. Zamiana jest bowiem takim samym odpłatnym zbyciem nieruchomości, jak jej sprzedaż.

Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż.

Podatek dochodowy od zamiany nieruchomości oblicza się identycznie, jak w przypadku sprzedaży nieruchomości. Przychodem jest wartość nieruchomości zbywanej. W razie zamiany również obowiązuje zasada nieopodatkowania dochodu po upływie pełnych pięciu lat od daty nabycia/wybudowania nieruchomości. Natomiast przy zamianie okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

JAK TO ZROBIĆ...

Jak zapłacić podatek od zamiany nieruchomości

PROBLEM: Pan Andrzej i pani Maria postanowili dokonać zamiany nieruchomości. Pan Andrzej ma swoją działkę od 15 lat, a pani Maria od nieco ponad roku. Jak ustalą podatek od zamiany?

ROZWIĄZANIE: Przychody z zamiany nieruchomości będą u pana Andrzeja wolne od podatku, z uwagi na dziesięcioletni okres jej posiadania. Pani Maria natomiast będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Może się jednak zdarzyć, iż będzie ona w stanie udowodnić dwunastomiesięczny okres zameldowania w zbywanej nieruchomości. W takim przypadku skorzystać będzie mogła z ulgi meldunkowej w PIT. Wtedy także i ona nie będzie musiała opodatkować transakcji zamiany nieruchomości z panem Andrzejem.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).