Opodatkowaniu PIT podlegają również przychody powstałe w wyniku zamiany nieruchomości. Od początku 2007 r. obowiązują nowe regulacje przy ustalaniu podatku. Są one niemal identyczne jak opodatkowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości u każdej ze stron umowy przedmiotowej zamiany jest wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany. U każdej ze stron umowy zamiany powstaje przychód w wysokości wartości zbywanej przez nią nieruchomości. Zatem każda ze stron rozlicza się w sposób identyczny jak dla sprzedaży. Wartości nieruchomości określa się w umowie. Urząd skarbowy może ją jednak skorygować, jeśli będzie znacząco odbiegała od cen na rynku. Urzędowa korekta wartości nastąpi na takich samych zasadach, na jakich urząd ma prawo skorygować cenę sprzedaży nieruchomości.

Dla prawidłowego opodatkowania transakcji duże znaczenie będzie miał moment, w jakim nieruchomość - obecnie podlegająca zamianie - została nabyta. Od początku 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Dlatego inne zasady będziemy stosowali do nieruchomości nabytych przed końcem 2006 r., a inne do nabytych później.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do źródeł przychodów zalicza się m.in. odpłatne zbycie:

• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

• prawa wieczystego użytkowania gruntów,

• innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a dla innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W razie zamiany okresy te odnoszą się do każdej ze stron transakcji.