Rozszerzenie informacji przekazywanych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o datę czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego ponownego dopuszczenia do ruchu po tym wycofaniu przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. nr 240, poz. 2061 z późn. zm.). Zmiana ma na celu usprawnienie wykorzystania przez organy podatkowe informacji o pojazdach na potrzeby weryfikacji prawidłowości uiszczenia podatku od środków transportowych.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zmiany pozwolą na pozyskanie danych, które usprawnią czynności sprawdzające naczelników urzędów skarbowych w zakresie wywiązania się podatników z obowiązku zapłaty podatków z tytułu nabycia lub zbycia pojazdów oraz umożliwią skuteczniejszą kontrolę wobec podatników niewywiązujących się z tego obowiązku, a w konsekwencji wpłyną na wzrost wpływów z podatków.