Jeśli jednostka sama chce przejść z PKPiR na pełną ewidencję, musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Gdy ma taki obowiązek, to zgłoszenia nie składa.
Od stycznia 2016 r. księgi rachunkowe będą musiały prowadzić spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w ustawie o rachunkowości, tj. 1 200 000 euro.
Reklama
Limit

Reklama
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zmienił się termin przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro. Zmianę te wprowadziła ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333). Nowym terminem przeliczania tych kwot jest pierwszy dzień roboczy października, a dotychczas był to 30 września. Obecnie więc kwota graniczna 1 200 000 euro przychodów netto to 5 092 440 zł (przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego 1 października 2015 r., który wynosił 4,2437 zł/euro – tabela kursów NBP nr 191/A/NBP/2015).
Decyzja samodzielna
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie mogą z własnej inicjatywy przejść na księgi rachunkowe bez przekroczenia tego limitu, tj. gdy ich przychody są niższe niż równowartość 1 200 000 euro. Wtedy jednostki prowadzące dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą zdecydować o tym dobrowolnie. Jeśli jednostka zdecyduje się na ten krok, to musi o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz z art. 24a ust. 5 ustawy o PIT trzeba to zrobić przed rozpoczęciem roku obrotowego (podatkowego). Ostateczny termin złożenia zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg od 1 stycznia 2016 r. mija 31 grudnia 2015 r. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że nie ma możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych od nowego roku.
Nie trzeba takiego zawiadomienia składać, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe ze względu na przekroczenie limitu przychodów w 2015 r. Zawiadomienia nie muszą też składać podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy w 2015 r. rozliczali się na podstawie norm szacunkowych, i którzy w związku z przekroczeniem w 2015 r. przychodów w wysokości 5 092 440 zł są zobowiązani do założenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2016 r.
Natomiast jeżeli przychody osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich prowadzących pełne księgi rachunkowe nie osiągną w 2015 r. tego limitu, to będą mogły zrezygnować z ich prowadzenia i 1 stycznia 2016 r. rozpocząć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Mają wtedy obowiązek złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienia w tej sprawie. Składa się je w terminie 20 dni od dnia założenia PKPiR (par. 10 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). Jednostki, które przejdą na PKPiR od 1 stycznia 2016 r., muszą to zrobić do 21 stycznia 2016 r.
Aktualizacja danych
Jednostki, które prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów, a zdecydowały się na dobrowolne przejście na księgi rachunkowe, powinny zaktualizować dane o rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej. Robią to najczęściej poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. ©?
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330). Art. 24a ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).