Ulga na robotyzację przysługuje nie tylko na roboty używane w bezpośredniej produkcji, lecz także w procesach następczych, umożliwiających przemieszczenie towaru w związku z procesem jego odbioru, kontroli jakości, układania (paletyzacji), a także pakowania – orzekł WSA w Gliwicach.

Sąd podkreślił, że etap logistyki produktu po jego wytworzeniu oraz etap pakowania „mają kluczowe znaczenie z perspektywy opłacalności i efektywności kosztowej prowadzonej działalności. Dlatego nie zgodził się z fiskusem, że roboty używane na tych etapach nie spełniają definicji, o której mowa w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT.

Z przepisu tego wynika, że robot, aby był objęty podatkową ulgą, musi być „dla zastosowań przemysłowych”. Fiskus rozumie to pojęcie wąsko.

Tylko produkcja

W interpretacji z 22 lis topada 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.363. 2022.2.SG) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przez terminy „przemysł” oraz „zastosowania przemysłowe” należy rozumieć wyłącznie ścisłą produkcję (wytwarzanie) towarów. Dlatego uznał, że w tej sprawie zastosowanie przemysłowe ma tylko robot do rozdmuchania powietrzem ogrzanej preformy butelki.

Nie zgodził się natomiast na objęcie ulgą robotów służących do wyjęcia butelki z maszyny produkcyjnej, przeniesienia jej i ustawienia na transporterze, poddania jej ocenie i kontroli jakości, a następnie przemieszczenia jej w celu umieszczenia w opakowaniu zbiorczym (na palecie). Stwierdził, że takie roboty „nie mają właściwości dotyczących produkcji butelek, lecz tylko etapu poprodukcyjnego”. Interpretację tę opisaliśmy szerzej w artykule „Ulga przysługuje tylko na roboty do produkcji” (DGP nr 234/2022).

Sztuczne i nieuzasadnione

Z taką wykładnią nie zgodził się gliwicki sąd. Uznał, że wydzielenie, którego dokonał fiskus, „ma charakter sztuczny i oderwany od rzeczywistości procesu produkcyjnego”. „Uznanie tego etapu produkcji za etap niestanowiący etapu przemysłowego nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia” – orzekł.

Wyrok jest nieprawomocny, ale nie jest to pierwsze, korzystne dla podatników orzeczenie w sprawie nowej preferencji. W wyroku z 6 czerwca 2023 r. (III SA/Wa 160/23) WSA w Warszawie co prawda nie przesądził o prawie do ulgi (ponieważ był związany zakresem skargi). Uznał jednak, że nie można pomijać dodatkowej funkcji robota aptecznego, która polega na wsparciu w produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. Ją również – jak stwierdził sąd – należy poddać ocenie przy analizowaniu, czy spełnione są kryteria, od których ustawodawca uzależnił prawo do ulgi na robotyzację (patrz „Robot może mieć różne zastosowania”, DGP nr 137/2023).

Widać zmianę

Zwiastunem częściowej przynajmniej zmiany w wykładni dyrektora KIS może być interpretacja z 26 maja 2023 r. (sygn. 0111- KDIB1-3.4010.186. 2023.2. MBD). Organ zgodził się w niej z podatnikiem, że ulga przysługuje również na robota służącego do pakowania produktów wytworzonych przez tego przedsiębiorcę (patrz: „Fiskus łagodnieje w sprawie ulgi na robotyzację”, DGP nr 112/2023).

Przypomnijmy, że ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (czyli łącznie 150 proc.) poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. ©℗

orzecznictwo