Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych według skali 19, 30 i 40 proc. oraz jednolitą 19-proc. stawką liniową zaliczkę na podatek płacą od osiągniętego dochodu. Oznacza to, że przychód pomniejszają o koszty, do których zalicza się zakupy handlowe oraz inne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych ewidencjonujący wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów metodą kasową mogą skorzystać, kupując towary handlowe na zapas. Metoda kasowa rozliczania polega na tym, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Dlatego wszystkie zakupy towarów handlowych można wliczyć w koszty już w momencie ich poniesienia, niezależnie od tego, kiedy zostaną sprzedane te towary.

Otrzymanie towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła. Jeżeli towar handlowy, którego zakup dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego towaru handlowego. Jeżeli podatnik otrzymał towar handlowy oraz fakturę na ten towar w tym samym miesiącu, opis dołącza do otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury.

Zakupy na zapas, gdy są dokonane w listopadzie, dają dodatkową korzyść podatnikowi, gdyż wpływają na wysokość zaliczki płaconej za listopad oraz grudzień. Im wyższe wydatki w listopadzie, tym niższa zaliczka na podatek za ostatnie dwa miesiące roku. W konsekwencji do 20 grudnia (w tym roku do 22 grudnia, gdyż 20 przypada w sobotę) podatnik musi zapłacić zaliczkę w podwójnej wysokości zaliczki za listopad. Całkowite rozliczenie dochodu nastąpi dopiero w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia następnego roku. Nawet jeśli się okaże, że podatek będzie wyższy niż wpłacone w ciągu roku zaliczki, to podatnik i tak skorzysta na wpłacie mniejszych zaliczek za listopad i grudzień.

Będzie przez cztery miesiące w posiadaniu kapitału, który musiałby przeznaczyć na wyższe zaliczki za ostatnie dwa miesiące, gdyby nie poniósł wydatków na zakup towarów.