Zwolniona z PIT jest tylko kwota odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie dekretu Bieruta z 1945 r. Odsetki są opodatkowane – orzekł WSA w Warszawie.
Przypomniał, że odsetki w prawie podatkowym nie podzielają losu należności głównej. Dotyczy to także skutków podatkowych.
Chodziło o podatnika, któremu jako następcy prawnemu Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził odszkodowanie i odsetki ustawowe za wywłaszczenie jego spadkodawców na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
Podatnik uznał, że wypłacone mu odszkodowanie jest zwolnione z podatku na postawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy odszkodowań i zadośćuczynień, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw (przewiduje on wprawdzie wyjątki, ale w tej sprawie nie miały one zastosowania). Skoro zatem odszkodowanie zostało mu wypłacone na podstawie kodeksów: cywilnego i postępowania administracyjnego, to jest ono zwolnione z PIT – uznał, powołując się na liczne interpretacje indywidualne wydane w podobnych sprawach (nr IPPB2/415-241/11-4/AS, IPPB2/415-110/12-2/AS).
Co do odsetek, to był przekonany, że powinny one podzielić los należności głównej – zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego. Nie byłoby ich, gdyby nie istniało prawo do odszkodowania. A więc także powinny być zwolnione z PIT – uważał.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się z nim tylko w kwestii zwolnienia z podatku od odszkodowania (interpretacja nr IPPB4/415-458/14-4/MS). Stwierdził, że odsetek za zwłokę nie można utożsamiać z odszkodowaniem. Wierzyciel może ich żądać dopiero, gdy dłużnik spóźni się ze spełnieniem świadczenia, a zatem mają one charakter uboczny – są skutkiem niewykonania zobowiązań. Należy je zaliczyć do innych źródeł przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT - stwierdził dyrektor izby.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę podatnika. Potwierdził, że odszkodowanie jest zwolnione z PIT, z tym że na innej podstawie – nie pkt 3 w art. 21 ust. 1, ale pkt 3b. Przepis ten wprost wymienia odszkodowania przyznane na podstawie wyroku sądu.
Podzielił natomiast pogląd organu co do opodatkowania odsetek na zasadach ogólnych. Stwierdził, że odsetki stanowią najczęściej swoistą rekompensatę za pozbawienie wierzyciela możliwości dysponowania kapitałem, a tym samym pozbawienie go spodziewanych z tego tytułu korzyści. Podkreślił, że w prawie podatkowym nie obowiązuje zasada, iż odsetki podzielają los należności głównej.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 12 listopada 2015 r., sygn. akt. IIISA/Wa 4022/14.