Treść decyzji wydanych w postępowaniu podatkowym, które zawierają dane identyfikacyjne oraz wskazują na źródła i wysokość dochodów, zaliczana jest do danych wrażliwych. Udostępnienie ich komisji dyscyplinarnej urzędu kontroli skarbowej nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych. Urząd jest administratorem tych danych i dlatego po jego stronie występują przesłanki dopuszczające przetwarzanie ich w tych celach, dla których zostały już wcześniej przetworzone. Oczywiście osoby dopuszczone do przetwarzania danych w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ramach wykonywania obowiązków służbowych otrzymały od administratora danych odpowiednie upoważnienia.
DECYZJA DOLiS/DEC- 463/12/32839, 32841
● (...) do (...) operacji na danych osobowych doszło w obrębie jednego administratora danych, którym jest urząd. (...) Zatem do stwierdzenia dopuszczalności udostępnienia danych osobowych (...) konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze po stronie urzędu jako administratora danych musi istnieć przynajmniej jedna z przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych w celach, w których to nastąpiło, a po drugie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych (...) muszą posiadać upoważnienia nadane przez administratora danych .(...) do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.
● W ocenie Generalnego Inspektora udostępnienie treści (...) decyzji podatkowych rzecznikowi, osobom wchodzącym w skład komisji dyscyplinarnej urzędu i przełożonemu (...) nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych, bowiem po stronie urzędu jako administratora danych zaistniały przesłanki dopuszczające przetwarzanie danych w celach, w których zostały one przetworzone, a osobom dopuszczonym do przetwarzania danych zostały nadane przez administratora danych stosowne upoważnienia. (...)
● (...) decyzje stały się dowodem w postępowaniu wyjaśniającym, prowadzonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o służbie cywilnej oraz rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 60, poz. 493). Generalny Inspektor nie jest zaś organem nadzorującym prawidłowość postępowań prowadzonych przez inne organy na podstawie właściwych przepisów. (...) Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w uzasadnieniu wyroku z 2 marca 2001 r. (sygn. akt II SA 401/00) stwierdził, że: (...) Generalny Inspektor (...) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami.
● W ocenie Generalnego Inspektora (...) udostępnienie danych osobowych zawartych w decyzjach podatkowych osobom wchodzącym w skład komisji dyscyplinarnej (...) nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych. Komisje dyscyplinarne (...) są bowiem powołane do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej. Stanowi o tym art. 116 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, zgodnie z którym sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej rozpoznają komisje dyscyplinarne. (...) przetwarzanie przez urząd w celu przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego danych osobowych (...) zawartych w decyzjach podatkowych, w związku z którymi wszczęto postępowanie wyjaśniające, również znajduje oparcie w przesłance wskazanej w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy. (...) członkowie komisji dyscyplinarnej urzędu dopuszczeni do przetwarzania danych posiadali stosowne upoważnienia. (...)
● (...) przyjęcie stanowiska, iż niedopuszczalne jest przekazywanie informacji mających związek z pracownikiem przez osobę znajdującą się wyżej w hierarchii bezpośredniemu przełożonemu tej osoby, prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że bezprawne jest informowanie bezpośredniego przełożonego np. o fakcie awansowania podwładnego, przeniesienia go do innej komórki organizacyjnej, ukarania, (...) rozwiązania z nim stosunku pracy.