Właściciel mieszkania czy domu musi zapłacić podatek od nieruchomości. Niedopełnienie obowiązku podatkowego spowoduje powstanie zaległości.
Odpowiedzialność właściciela nieruchomości za zobowiązania w podatku od nieruchomości jest taka sama, jak innych podatników. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) nie nakłada bowiem szczególnych obowiązków w zakresie odpowiedzialności na podatników podatku od nieruchomości.

Obowiązek zapłaty

Właściciele nieruchomości mają więc obowiązek zapłacić podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej nieruchomości według stawek określonych przez radę gminy. Podatek ten płaci się do gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. Co więcej, zgodnie z przepisami podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych musi ustalić w decyzji właściwy organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest ten organ, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa także dość szczególne terminy płatności. Podatnik nie płaci tego podatku co miesiąc lub co roku, ale w ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Jeśli zatem osoba fizyczna kupi dom 20 września, to nie oznacza to, że musi zapłacić podatek licząc od 20 września. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem od pierwszego dnia następnego miesiąca, czyli 1 października. Od tego dnia nalicza się podatek. Jednak właściciel nie musi od razu płacić podatku, ponieważ zgodnie z terminami powinien zapłacić do 15 listopada.
Ważne!
Podatnik odpowiada za niezapłacone zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem
To jest pierwszy, najbliższy termin zapłaty określony w przepisach. To jednak nie wszystko, bowiem właściciel musi jeszcze wiedzieć, ile ma zapłacić, a wysokość podatku od nieruchomości ustala w decyzji właściwy organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dopiero po otrzymaniu decyzji podatnik musi uiścić podatek. W decyzji powinien znaleźć się również termin zapłaty.
W praktyce zdarza się jednak, że podatnik nie zapłaci podatku. Zwłaszcza podatek od nieruchomości jest podatkiem, w którym podatnicy zapominają o swoich obowiązkach. Gazeta Prawna informowała np. o tym, że właściciele nieruchomości zapominają złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach. Informację taką należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. A zatem informację taką należy złożyć zarówno po kupnie nieruchomości, jak również po sprzedaży. Informację podatnik musi złożyć na formularzu według wzoru określonego przez właściwą gminę. Zazwyczaj formularz można znaleźć na stronie internetowej gminy.

Odpowiedzialność podatkowa

Nieuiszczenie podatku w terminie jest jednak poważniejszym niedopełnieniem obowiązków niż niezłożenie informacji o nieruchomościach.
W przypadku braku zapłaty powstaje bowiem u podatnika zaległość, za którą podatnik odpowiada całym swoim majątkiem. Oznacza to, że organ podatkowy może domagać się zapłaty podatku, a nawet wszcząć postępowanie egzekucyjne, czyli np. zająć rachunek bankowy podatnika.
TERMINY PŁACENIA PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Podatek od nieruchomości należy zapłacić w terminach do:
• 15 marca
• 15 maja
• 15 września
• 15 listopada
OBOWIĄZKI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
• Złożyć informację o nieruchomościach
• Poczekać na decyzję ustalającą wysokość podatku
• Zapłacić podatek
Jeśli podatnik nie jest w stanie zapłacić podatku, może wystąpić o:
• Umorzenie zaległości podatkowej
• Odroczenie spłaty
• Rozłożenie podatku na raty