ANALIZA

Małżonkowie we wspólnym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok skorzystali z ulgi na internet. Wydatki za ten rok wyniosły nieco ponad 900 zł. Podatnicy podzielili się wydatkami po połowie. Problem pojawił się w związku z fakturą VAT dokumentującą wydatki na internet. Faktura była wystawiona tylko na nazwisko męża. Organy podatkowe, co jest powszechnym poglądem, uznały, że aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze powinny znaleźć się dane osobowe obojga małżonków.

Korzystny wyrok

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyrok z 18 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 127/08, niepublikowany), który przypomniał, że małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Ponadto wspólnie zajmują mieszkanie oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W 2006 roku wspólnie korzystali z sieci internet, a koszty związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego. W ocenie sądu, skoro wydatki na korzystanie z sieci w równym stopniu obciążały żonę i męża, to naturalną konsekwencją tego jest możliwość odliczenia poniesionych wydatków przez obojga małżonków. Zdaniem składu orzekającego, zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich. Dotyczy to sytuacji, gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.

Powszechna praktyka

Jak zauważa Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego, opisany wyrok może posłużyć do rewizji dotychczasowego podejścia organów skarbowych w zakresie warunków odliczania ulgi internetowej przez małżonków.

- Do tej pory, w opinii organów skarbowych, w przypadku posiadania jednej faktury przez małżonków prawo do odliczenia ulgi przez każdego z nich przysługiwało tylko pod warunkiem, że faktura była wystawiona na nich obojga - tłumaczy ekspert.

Wyrok WSA podważa tę tezę. W ocenie eksperta w przypadku podatników, którzy pozostają we wspólności majątkowej, a tak jest w przypadku przeważającej większości małżeństw, prawo do odliczenia ulgi na podstawie jednej faktury wystawionej na jednego z małżonków może mieć każdy z nich.

Zdaniem Anny Misiak argumentacja sądu może być odnoszona także do innych odliczeń dokonywanych przez małżonków, choćby darowizn dokonywanych przez jednego z nich.

W ocenie Marcina Sarnowskiego, starszego konsultanta w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, wyrok WSA w Łodzi to bardzo dobra wiadomość dla podatników i przełamanie dotychczasowego stanowiska ministra finansów w kwestii możliwości odliczania przez małżonka wydatków na użytkowanie sieci internet, gdy na fakturze za usługi internetowe figurują wyłącznie dane drugiego małżonka.

- Oczywiście wyrok ten nie gwarantuje automatycznej zmiany dotychczasowego stanowiska organów podatkowych, ale może posłużyć jako dodatkowy argument w ewentualnym sporze - podkreśla ekspert.

Jednak według Marcina Sarnowskiego w świetle orzeczenia uprawnieni do skorzystania z ulgi nie będą jednak raczej inni domownicy zamieszkujący wraz z podatnikiem, np. dzieci, których majątek, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, stanowi majątek odrębny.

760 zł można odliczyć maksymalnie od dochodu w ramach ulgi na internet

KIEDY MOŻNA ODLICZYĆ WYDATKI NA INTERNET

Odliczenie przysługuje, gdy spełnione są warunki:

• wydatek został poniesiony na użytkowanie sieci Internet,

• użytkowanie sieci Internet odbywa się w lokalu będącym miejscem zamieszkania,

• wydatek zostanie udokumentowany fakturą VAT,

• odliczane wydatki nie przekroczą rocznie 760 zł.