Na wczorajszym posiedzeniu Komitet Standardów Rachunkowości przyjął szósty krajowy standard rachunkowości. Wyjaśni on zasady ujmowania w księgach rachunkowych rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych, ich wycenę oraz kryteria prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Przykładowo standard przedstawia zasady ujmowania rabatów udzielanych na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych. Niezależnie od tego, czy udzielono go przez zmniejszenie wartości zakupionych towarów w fakturze, czy potwierdzono jego udzielenie oddzielną fakturą - nie jest ujmowany jako rezerwa na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych przez jednostkę otrzymującą rabat. Rabat udzielony kupującemu jest uwzględniony w cenie nabycia towaru. Standard podkreśla, że jednostka handlowa dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów napraw gwarancyjnych towarów w związku z ich sprzedażą, czyli wtedy, gdy ma miejsce zdarzenie obligujące. Dokonywanie takich rozliczeń zwiększa koszty sprzedaży jednostki handlowej.