Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród rządowych propozycji znalazło się m.in. umożliwienie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE).

Obecnie oszczędzający może wycofać jedynie całość oszczędności. Nowelizacja, która ma zachęcić do oszczędzania na IKE, wprowadza również zamiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Projekt zawiera propozycję, aby bez rozwiązywania umowy możliwy był częściowy zwrot środków, pod warunkiem zapłacenia od nich podatku od dochodów kapitałowych.

W art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegnie zmianie art. 30a ust. 1 pkt 10 oraz ust. 8. Zgodnie z obecnym brzmieniem regulacji zryczałtowany podatek od dochodu oszczędzającego na IKE pobiera się wyłącznie z tytułu zwrotu. Po zmianach przepis zostanie uzupełniony o regulację, zgodnie z którą podatek dochodowy pobierany jest również od częściowego zwrotu.

Nowelizacja określa również sposób, w jaki ustalany jest dochód przy częściowej wypłacie. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 8 w art. 30a dochodem tym będzie kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

Analogiczne zmiany przewidywał projekt ustawy rozpatrywany przez Sejm poprzedniej kadencji. Ustawa trafiła jednak do kosza na skutek rozwiązania parlamentu, zaszła zatem potrzeba ponownego skierowania projektu do Sejmu.

19 proc. wynosi podatek od dochodu oszczędzającego na IKE z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na tym koncie