Dla ustalenia limitów dotyczących prezentów małej wartości należy przyjmować cenę nabycia bądź koszt wytworzenia bez VAT.
ORZECZENIE
Spółka wystąpiła o interpretację w sprawie tzw. prezentów małej wartości. Wątpliwości pojawiły się w związku ze zmianą przepisów w czerwcu 2005 r. Podatniczka chciała się upewnić, jak obliczać wartość prezentów, żeby nie przekroczyć limitów. Chodziło zarówno o przepisy obowiązujące do końca maja 2005 r., jak i obowiązujące po 1 czerwca 2005 r. Organy nie zgodziły się, że w tym przypadku określone w przepisach wartości dotyczące prezentów są wartościami netto (tj. bez VAT). Ich zdaniem do ustalenia limitów, których przekroczenie pociąga za sobą konieczność opodatkowania VAT, należy przyjmować wartości brutto, czyli z podatkiem.
Sąd I instancji przyznał rację fiskusowi. W jego ocenie pojęcia użyte w ustawie, takie jak łączna wartość towaru czy cena jednostkowa należy odczytywać w rozumieniu potocznym. Ponadto VAT jest elementem ceny, w której sprzedawca uwzględnia podatek. Zgodnie z ustawą o cenach cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych z VAT i akcyzą.
Sąd uchylił jednak niekorzystny dla spółki wyrok i sprawa trafi do ponownego rozpoznania. W ocenie NSA sąd I instancji popełnił błąd, opierając swoją interpretację na wykładni słownikowej. Na gruncie językowym istnieje wyraźnie rozróżnienie pojęć związanych z wartością.
Naczelny Sąd Administracyjny bardziej przekonały argumenty dotyczące charakteru VAT, dlatego zastosował wykładnię systemową. Podkreślił, że skoro w ustawach podatkowych są definicje wartości netto, to uwzględniając specyfikę VAT, należało dać jej prymat. Dodatkowo sąd wskazał, że od 1 czerwca 2005 r. ustawodawca posługiwał się pojęciem - cena nabycia bądź koszt wytworzenia. To jeszcze bardziej utwierdziło NSA w przekonaniu, że zarówno przed, jak i po zmianie przepisów w 2005 roku wartości małych prezentów dla potrzeb VAT są wartościami netto (od 1 stycznia 2008 r. ustawa posługuje się pojęciem - wartość rynkowa przekazanego towaru).
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 1011/07
OPINIA
DARIA LANGER
aplikant radcowski w Kancelarii Stolarek & Grabalski
Komentowany wyrok dotyczył stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy o VAT obowiązującej od 1 stycznia 2008 r. Obecnie przepisy ustawy o VAT stanowią, iż w celu określenia, czy dany towar spełnia definicję prezentu o małej wartości, należy przyjąć jego wartość rynkową, która może de facto znacznie odbiegać od faktycznej ceny netto jego nabycia. W praktyce oznacza to konieczność ustalania całkowitej jednostkowej wartości przekazywanego towaru, jaką obdarowany, biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe, musiałby zapłacić niezależnemu dostawcy.
Dla ustalenia limitów dotyczących prezentów małej wartości należy przyjmować cenę nabycia bądź koszt wytworzenia bez VAT / ST