W wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (sygn. C-357/13) Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że spółki komandytowo-akcyjne (SKA) są spółkami kapitałowymi dla potrzeb PCC. Oznacza to, że restrukturyzacje z udziałem SKA są zwolnione z PCC. Daje to możliwość złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zwrotu PCC zapłaconego przy restrukturyzacjach z udziałem SKA, w sytuacji gdy postępowanie takie zakończyło się negatywnym dla podatnika wyrokiem sądu administracyjnego. Wniosek taki można złożyć do 22 września. Jakie podmioty mogą to zrobić?

Wniosek o zwrot mogą złożyć podatnicy, którzy uzyskali prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego w zakresie odmowy zwrotu nadpłaty w PCC. Takie orzeczenia powinny dotyczyć podatników, którzy dokonali restrukturyzacji z udziałem SKA, zapłacili PCC, a następnie wystąpili z wnioskiem o jego zwrot (z uwagi na spełnianie definicji spółki kapitałowej na podstawie przepisów unijnych) i w skutek sporu z władzami podatkowymi ich sprawa trafiła na drogę sądową.

Jakie transakcje obejmuje zwrot PCC?

Możliwość wznowienia zakończonego postępowania oraz możliwość odzyskania nadpłaty PCC dotyczy transakcji związanych z:

1) wniesieniem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w zamian za udziały/akcje SKA,

2) przekształceniem innej spółki kapitałowej w SKA,

3) przekształceniem SKA w inną spółkę kapitałową,

4) łączeniem się SKA z inną spółką kapitałową,

5) wymianą udziałów/akcji pomiędzy SKA a inną spółką kapitałową,

6) wniesieniem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa SKA w zamian za udziały/akcje innej spółki kapitałowej.

Wznowienie zakończonego postępowania o zwrot PCC powinno być też możliwe na podstawie wyroku TSUE w przypadku transakcji wniesienia do SKA wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (np. aport środków trwałych). W tym przypadku jednak zastosowanie miałaby zupełnie inna argumentacja – prawo do zwrotu PCC wynikałoby bowiem z naruszenia zasady stand still.

Co jest podstawą złożenia wniosku?

Wspomniany wniosek można składać na podstawie art. 272 par. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270), który dopuszcza żądanie wznowienia postępowania, także gdy wynika to z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę. Organem takim jest TSUE. Należy wskazać, iż Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 8 listopada 2013 r. (sygn. akt II GSK 2031/13) stwierdził, że podstawa ta ma zastosowanie również do podmiotów, które nie są bezpośrednimi adresatami orzeczenia TSUE. Zdaniem NSA znaczenie orzecznictwa TSUE jest istotne dla zapewnienia jednolitej i prawidłowej wykładni oraz stosowania prawa unijnego przez wszystkie państwa członkowskie, tym samym z żądaniem wznowienia postępowania może wystąpić każdy, jeżeli zachodzi przesłanka przedmiotowa określona we wspomnianym przepisie.

Warto przypomnieć, że podatnicy, którzy nie prowadzili sporów z fiskusem przed sądami administracyjnymi w odniesieniu do uiszczonych kwot PCC w związku z transakcjami restrukturyzacyjnymi z udziałem SKA, mogą wystąpić z wnioskiem o nadpłatę PCC nawet po 22 września tego roku. Powinni jedynie pamiętać o pięcioletnim terminie przedawnienia zobowiązania podatkowego (licząc od końca roku, w którym przypadał termin zapłaty PCC), który zasadniczo wyznacza termin na złożenie wniosku o nadpłatę.