Przekazanie przez wspólnika wkładu pieniężnego do spółki prowadzącej działalność zdrowotną, by mogła ona kontynuować realizację świadczeń na rzecz pacjentów, jest czynnością w sprawach zdrowia nieobjętą podatkiem od czynności cywilnoprawnych – wynika z interpretacji zmieniającej wydanej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Chodziło o spółkę prowadząca szpital, do której jej jedyny wspólnik (województwo) wniósł wkład pieniężny na pokrycie zobowiązań związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów. Pieniądze miały umożliwić spółce zachowanie płynności finansowej i kontynuowanie działalności zdrowotnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w formie uchwały wspólników z października 2019 r. i zostało zarejestrowane w sądzie rejonowym trzy miesiące później. Spółka zapłaciła 0,5-proc. PCC od zmiany umowy spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uważała jednak, że podatek był nienależny, ponieważ – jak argumentowała – wkład pieniężny od początku miał być wykorzystany na realizację celów statutowych związanych z ochroną zdrowia. Była to więc czynność w sprawach zdrowia, która zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC nie powinna podlegać opodatkowaniu – argumentowała spółka.

Zwolnienie przewidziane w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC dotyczy również czynności, które są tylko pośrednio związane ze sprawami zdrowia

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC miał na celu wyłącznie nieopodatkowanie czynności cywilnoprawnych w sprawach zdrowia, które są regulowane odrębnymi przepisami. Wskazał, że takie przepisy zawiera m.in. ustawa o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991), która definiuje pojęcia: szpitala, świadczenia szpitalnego czy działalności leczniczej.

W tej sprawie natomiast związek między podwyższeniem kapitału zakładowego spółki a zdrowiem jest wyłącznie pośredni, bo celem przekazania pieniędzy przez wspólnika było umożliwienie kontynuacji działalności spółki i zachowanie jej płynności finansowej, a to nie jest bezpośrednio związane ze sprawami zdrowia – stwierdził dyrektor KIS.

Interpretację tę zmienił szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodził się ze spółką, że art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC dotyczy również czynności, które są tylko pośrednio związane ze sprawami zdrowia.

Na potwierdzenie przywołał wyroki NSA m.in. z 16 czerwca 2021 r. (sygn. akt III FSK 33/21), z 12 grudnia 2017 r. (II FSK 2641/15), z 22 czerwca 2017 r. (II FSK 419/17), z 21 kwietnia 2017 r. (II FSK 855/15).

Uznał więc, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki, która wykonuje świadczenia zdrowotne niemal wyłącznie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, było dokonane w sprawach zdrowia w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o PCC. ©℗