Od kiedy osoby fizyczne będące udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej w spółkę komandytową mogą stosować 19-proc. stawkę liniową do dochodów uzyskiwanych ze spółki komandytowej?
dr JANUSZ MARCINIUK
doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy
Z punktu widzenia art. 9a ust. 2 ustawy o PIT w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową problematyczna jest ocena, czy mamy do czynienia z kontynuacją działalności podatnika, tj. wspólnika przekształconej spółki kapitałowej, który uczestniczy w spółce komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia. Najwłaściwszym wydaje się stanowisko, że przekształcenie stanowi, w odniesieniu do wspólników spółki komandytowej jako podatników PIT, rozpoczęcie przez nich prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT poprzez rozpoczęcie uczestnictwa w spółce komandytowej. A zatem wybór opodatkowania 19-proc. stawką linową może nastąpić, począwszy od rozpoczęcia tej działalności, tj. od momentu rozpoczęcia uczestnictwa w spółce komandytowej przez wspólników przekształconej spółki z ograniczoną działalnością, a nie dopiero od roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie.
Przeciwne stanowisko w tym zakresie reprezentują organy podatkowe, m.in. wrocławskie urzędy skarbowe w interpretacjach z 22 sierpnia 2006 r. (nr PDI415/1/217/63/06) oraz z 5 września 2006 r. (nr US. PD-I/1/20/61/2006). Zgodnie z nimi wspólnik spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia może skorzystać z 19-proc. stawki liniowej dopiero w roku następującym po roku przekształcenia, ponieważ przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową (w trakcie roku podatkowego) dochodzi do sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków oraz przejęcia majątku spółki przekształcanej, a zatem do kontynuacji działalności gospodarczej.
Stanowisko to jest jednak w moim przekonaniu błędne, gdyż organy podatkowe mylnie utożsamiają pojęcie kontynuacji działalności spółki następującej na płaszczyźnie prawno-handlowej (sukcesja uniwersalna), z kontynuacją działalności z punktu widzenia ustawy o PIT, która dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną.
Przyjęcie stanowiska organów podatkowych prowadziłoby do niewłaściwego wniosku, że uczestnictwo osoby fizycznej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako wspólnika tej spółki, w tym prawo do udziału w jej zyskach, należy utożsamiać z prowadzeniem działalności gospodarczej, która jest przez niego, jako podatnika PIT, kontynuowana przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
(Część pierwsza ukazała się 23 września)