Od kiedy osoby fizyczne będące wspólnikami spółki z o.o. przekształconej w spółkę komandytową mogą stosować stawkę liniową w wysokości 19 proc. do przychodów uzyskiwanych w ramach spółki komandytowej?
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową powoduje, iż wspólnicy spółki z o.o. stają się co do zasady automatycznie wspólnikami spółki powstałej w wyniku przekształcenia. W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi przekształcenie takie wiąże się z możliwością wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów w uzyskiwanych ramach spółki komandytowej. W przypadku podatników będących osobami fizycznymi zastosowanie ma co do zasady opodatkowanie wg skali progresywnej, tj. 19 proc., 30 proc. i 40 proc. (najwyższa stawka począwszy od 2009 roku będzie wynosić 32 proc.). Jednak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru opodatkowania wg stawki liniowej wynoszącej 19 proc.
Przepis art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) stwarza dla celów podatkowych fikcję prawną, zgodnie z którą za osobę (fizyczną) prowadzącą działalność gospodarczą uważa się także osobę (fizyczną) uczestniczącą jako wspólnik spółki komandytowej, pomimo tego że działalność gospodarczą faktycznie prowadzi spółka, a nie jej wspólnicy. Oznacza to tym samym, że wspólnicy spółki komandytowej mogą skorzystać z ww. stawki liniowej na zasadach właściwych dla osób prowadzących działalność gospodarczą (art. 9a ust. 1 i 5 ustawy o PIT).
Żeby wybór opodatkowania wg stawki liniowej był skuteczny, należy w ustawowym terminie poinformować o takim wyborze właściwy urząd skarbowy. W przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą, stosowne pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, przy czym należy pamiętać, iż nie można zmienić mającej zastosowanie stawki w ciągu roku podatkowego. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego oświadczenie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ustawy o PIT). Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania (art. 9a ust. 4 ustawy o PIT). Oznacza, że oświadczenie nie musi być składane corocznie.
(Część druga ukaże się 7 października)
dr JANUSZ MARCINIUK
doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy