Od początku roku prowadzę sklep internetowy. Dotychczas sprzedaż była niewielka, dlatego nie rejestrowałam się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W lipcu klient złożył wyjątkowo duże zamówienie i w związku z nim wpłacił na moje konto 2400 zł. Zgodnie z regulaminem sklepu w przypadku większych zamówień są przyznawane jednak rabaty w wysokości 30 proc. Po uwzględnieniu rabatu ostateczna kwota otrzymana od tego klienta wyniosła więc 1680 zł. Łączne wpłaty od innych kupujących w lipcu to 500 zł. Jak powinnam ustalić miesięczny przychód z działalności nierejestrowej, tzn. czy jest to przychód po odliczeniu rabatów? Czy mogę nadal prowadzić działalność nierejestrową?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Przy czym limit przychodów z działalności nierejestrowanej został podwyższony z 50 proc. do 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w wyniku zmiany wprowadzonej od 1 lipca 2023 r. przez ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W związku z tym, że od 1 lipca 2023 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. – minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł, po omawianych zmianach przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 2700 zł. Należy dodać, że do art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców wprost odsyła także art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT, zgodnie z którym przychody osiągane z działalności nierejestrowej uznaje się za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Dla rozstrzygnięcia, czy limit przychodów z działalności nierejestrowej został przekroczony w analizowanej sytuacji, kluczowe znaczenie ma to, czy udzielony rabat pomniejsza te przychody. Bez odliczenia rabatu w lipcu wyniosłyby one bowiem łącznie 2900 zł, a po jego uwzględnieniu byłoby to 2180 zł – czyli kwota poniżej limitu. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na art. 5 ust. 6 prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Warto dodać, że jest to regulacja analogiczna do zawartej w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, który to przepis dotyczy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak ani prawo przedsiębiorców, ani ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „rabat” czy „bonifikata”, dlatego należy odwołać się do definicji słownikowych. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (http://sjp.pwn.pl) rabat to obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę, natomiast bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi.

Zatem w świetle przytoczonych przepisów i definicji przychody z działalności nierejestrowej powinny być pomniejszone o kwotę udzielonych rabatów. Takie stanowisko prezentują także organy podatkowe (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.1166.2021.2.JM). ©℗