Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zakładające skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli mieszkalnych z 40 lat obecnie do 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia na terenie danego powiatu.

Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 438 posłów, przeciw było 10, wstrzymał się 1.

Jak wynika z uzasadnienia, regulacje mają na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do, w zależności od poziomu bezrobocia, do 5 lat albo 10 lat.

Możliwość ta objąć ma gminy położone w powiatach o wysokim bezrobociu oraz jednocześnie niskim dochodzie podatkowym w przeliczeniu na mieszkańca. Są to zatem obszary zagrożone procesem wyludnienia.

Warunkiem możliwości stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej jest, aby objęta nią nieruchomość znajdowała się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 80% dochodu na mieszkańca dla kraju. Proponuje się ponadto uzależnienie dopuszczalnego okresu amortyzacji od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości.

Dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150% do 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju proponuje się, aby okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 10 lat, zaś wobec nieruchomości znajdujących się w powiecie o przeciętnej stopie bezrobocia powyżej 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – proponuje się, aby okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 5 lat.

Regulacje mają wejść w życie w styczniu 2024 r.

(ISBnews)