Wielu pracowników decyduje się na samodzielne rozliczenie rocznych dochodów i należnego podatku. Muszą to zrobić, jeśli na przykład chcą złożyć wspólne PIT-y z małżonkami. W takich przypadkach pracodawcy mają obowiązek dostarczenia im informacji o ich zarobkach i pobranych w ciągu roku zaliczkach na podatek.
Zeszyt 2
Jeżeli pracodawca nie będzie rozliczał podatku w imieniu swojego pracownika, będzie on zobowiązany do wystawienia temu pracownikowi formularza PIT-11.

Informacja PIT-11

Druk ten dotyczy informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Za jego wypełnienie odpowiedzialność ponoszą płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy tego dokonać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy. Zatem w przypadku informacji w PIT-11 dotyczących dochodu uzyskanego przez pracownika w 2007 roku termin na jego wypełnienie upłynie 29 lutego 2008 r.
Zaznaczyć jednak należy, że w sytuacji, gdy obowiązek poboru zaliczki przez płatników ustał w trakcie roku podatkowego, PIT-11 powinien być doręczony zarówno pracownikowi, jak i urzędowi skarbowemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Natomiast w przypadku zaprzestania działalności przez płatników przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja PIT-11 ma dotyczyć, musi ona zostać doręczona do dnia zaprzestania działalności przez płatnika.
Wypełniony formularz powinien być w określonych wyżej terminach doręczony pracownikowi. Ponadto informację tę należy także doręczyć urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli pracodawca dokonuje rozliczenia podatku w imieniu pracownika, niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Polski, wypełnione zeznanie powinno być przekazane temu pracownikowi, a także urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
WAŻNE
Korekty zeznania rocznego można dokonać aż do przedawnienia wykonania zobowiązania podatkowego, czyli przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty

Kto wypełnia druk

Formularz PIT-11 płatnicy muszą wypełniać dla swoich pracowników. Jednakże do jego wypełnienia zobowiązane są także:
- zleceniodawcy,
- podmioty dokonujące wypłat rent i emerytur zagranicznych,
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu członkostwa w tych podmiotach lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
- podmioty wypłacające świadczenia z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
- organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej wypłacające wynagrodzenie za zlecenie wykonania określonych czynności (w szczególności dotyczy to wynagrodzeń dla biegłych w postępowaniach sądowych, dochodzeniowych i administracyjnych),
- organy władzy wypłacające wynagrodzenie z tytułu udziału w komisjach przez nie powoływanych,
- podmioty wypłacające wynagrodzenie dla polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
- płatnicy wypłacający przychody związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (w tym przypadku dodatkowo trzeba jeszcze wypełnić formularz PIT-R, dotyczący informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich) - należy jednak zaznaczyć, iż w sytuacji, gdy należności te nie przekraczają kwot wolnych od podatku dochodowego, płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11, a jedynie samą informację PIT-R. Jeden egzemplarz informacji płatnik przesyła do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, drugi egzemplarz natomiast należy przekazać podatnikowi:
- osoby prawne wypłacające wynagrodzenie za udział w ich organach stanowiących,
- przedsiębiorstwa wypłacające wynagrodzenia wynikające z kontraktów menedżerskich,
- podmioty wypłacające przychody związane z prawami autorskimi,
- osoby, które zawarły umowę aktywizacyjną.

Jakie dane w formularzu

W formularzu tym płatnik powinien wykazać także inne opodatkowane na zasadach ogólnych dochody, od których ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek. Ponadto w deklaracji tej powinny być podane informacje o wysokości pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, które mogą być odliczone od podatku.
Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Artykuł 39 ust. 2 ustawy o PIT stanowi natomiast, że jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 5.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W deklaracji PIT-11 należy wykazać więc wynagrodzenia faktycznie postawione do dyspozycji podatników w danym roku podatkowym.
Z WYJAŚNIEŃ URZĘDÓW SKARBOWYCH
Czy w PIT-11 należy wykazać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy za 11 miesięcy, jeżeli pracownik pracował przez cały rok, a otrzymał 11 wynagrodzeń?
Spółka zgodnie z regulaminem pracy wypłaca pracownikom wynagrodzenia do 10 dnia miesiąca po przepracowanym miesiącu. Ponadto w grudniu 2005 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień. Koszty uzyskania przychodów zastosowano tylko raz. Kolejną wypłatę za styczeń zaplanowano na luty 2006 r. Z tego wynika, że w styczniu 2006 r. pracownicy nie osiągną przychodu, chociaż pozostają w stosunku pracy i wykonują pracę. Jakie koszty uzyskania przychodów należy uwzględnić?
Według rozporządzenia ministra finansów z 21 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 257, poz. 2155) - załącznik Nr 10, tj. informacja PIT-11, w objaśnieniach pkt 3 - zawiera zapis:
- „W kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek”.
Postępując zgodnie z objaśnieniami pracodawca nie powinien wykazywać kosztów uzyskania przychodów za miesiąc, w którym pracownik nie uzyskał przychodów, bowiem nie pobierano zaliczki na podatek.
Zatem w okolicznościach opisanych w zapytaniu w PIT-11 za 2006 rok, należy wykazać koszty uzyskania przychodów tylko za 11 miesięcy.
Natomiast pracownik, który wykonuje pracę w miesiącu, w którym nie wypłacono wynagrodzenia - ma prawo do uwzględnienia tych kosztów, w zeznaniu rocznym o dochodach za dany rok podatkowy w pełnej wysokości, czyli za 12 miesięcy.
Taką samą zasadę powinien zastosować również pracodawca w przypadku sporządzania pracownikowi rocznego obliczenia podatku za cały rok podatkowy PIT-40.
Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce z 13 lutego 2006 r., nr SD/415-4/06.

Możliwa korekta błędów

W przypadku stwierdzenia błędów w PIT-40 lub PIT-11 deklaracje te powinny zostać poprawione w formie korekty. Możliwość korekty istnieje dopóty, dopóki nie nastąpi przedawnienie wykonania zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Warto dodać, że na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
PRZEJĘCIE ZAKŁADU
Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 231 par. 1 kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Z tego wynika, iż obowiązek poboru nie ustaje, lecz przechodzi na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dnia przejęcia pracowników powinna być zatem naliczana od dochodów uzyskanych w nowym oddziale. Nowy pracodawca będzie zobowiązany także do dokonania rocznego rozliczenia podatków w imieniu tych pracowników, którzy złożą stosowny wniosek w postaci wypełnionego formularza PIT-12. Należy wskazać, że podmiot przejmujący jest niejako kontynuatorem pełnionych przez firmę przekazującą obowiązków płatnika.
Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w piśmie naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 13 czerwca 2007 r., nr 1472/DPC/415-59/07/PK dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).