Przedsiębiorcy nie muszą się obawiać zmniejszenia od przyszłego roku limitu gotówkowego z 15 tys. do 8 tys. zł. Jednak od 1 lipca 2024 r. czynni podatnicy będą musieli obowiązkowo wdrożyć Krajowy System e-Faktur.

W ubiegłym tygodniu posłowie uchwalili dwie ustawy, które wprowadzą te zmiany. Teraz zajmie się nimi Senat. Do prac w komisjach sejmowych zostały natomiast skierowane trzy projekty. Przewidziano w nich ważne nowości: sprawdzanie przez organy podatkowe transgranicznych restrukturyzacji, amortyzację budynków niemieszkalnych i zmiany w rozliczeniach kierowców zajmujących się transportem międzynarodowym.

Limit gotówkowy

Do Senatu trafi nowelizacja ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw, dzięki której od 1 stycznia 2024 r. nie zostanie obniżony limit płatności gotówkowych z 15 tys. do 8 tys. zł. Przypomnijmy, że według obecnych przepisów, jeżeli jeden przedsiębiorca zapłaci innemu przedsiębiorcy ponad 15 tys. zł gotówką lub przelewem na inny rachunek niż widniejący na białej liście albo nie zapłaci tej kwoty w podzielonej płatności, nie może zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodu. Płaci więc wyższy podatek. Po 1 stycznia 2024 r. ten limit miał być obniżony do 8 tys. zł, jednak jeżeli ustawa przyjęta przez Sejm wejdzie w życie, po 31 grudnia 2023 r. nic się nie zmieni. Limit gotówkowy będzie nadal wynosił 15 tys. zł.

Obowiązkowe e-faktury

Sejm zakończył też prace nad nowelizacją ustawy o VAT, która ma wprowadzić Krajowy System e-Faktur. Teraz zajmą się nią senatorowie. Podczas prac posłowie wprowadzili wiele poprawek, ale głównie były to drobne doprecyzowania przepisów. Najważniejsze założenia zmian się nie zmieniły.

Przyjęta ustawa zakłada, że od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać e-faktury od 1 stycznia 2025 r. Przy tym faktury ustrukturyzowane będą wystawiane tylko między firmami. Nie będzie możliwości wystawiania ich konsumentom – im faktury będzie można wystawiać tylko poza KSeF. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy nie będą musieli obawiać się kar. Fiskus będzie mógł je nakładać dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Podczas prac nad ustawą w komisji sejmowej został poruszony temat wzoru e-faktury, który ma kilkaset pól. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wyjaśnili, że postulowali o to sami przedsiębiorcy. Tłumaczyli, że wzór musi być tak obszerny, aby uwzględniał wszystkie możliwe sytuacje i przewidywał najróżniejsze dane, które przedsiębiorcy będą chcieli wpisać w dokumencie. Jednak zakres danych obowiązkowych się nie zmieni. Podatnik będzie więc mógł na fakturze umieścić tylko podstawowe dane, takie jak: data sprzedaży, dane nabywcy, dane wystawcy, zakres transakcji, kwota podatku, podstawa opodatkowania.

Podczas prac komisji przedstawiciele resortu wytłumaczyli też, na czym polega różnica między terminami: „faktura elektroniczna” i „faktura w postaci elektronicznej”. Pierwszy z nich dotyczy dokumentu wystawianego i odbieranego elektronicznie (przez system KSeF). Natomiast drugi termin odnosi się do faktur wystawianych w sytuacji, gdy wystąpi awaria systemu lub awaria u podatnika. Wówczas dostawca będzie musiał wystawić fakturę w postaci elektronicznej (na komputerze), a następnie przesłać nabywcy w sposób z nim uzgodniony (np. e-mailem, na papierze itp.). Podczas prac dodano poprawkę, zgodnie z którą, jeżeli taka faktura, przekazana poza systemem KSeF, zostanie zniszczona bądź zaginie, podatnik będzie mógł ponownie ją udostępnić.

Przypomnijmy, że jeżeli awaria nastąpi w systemie KSeF, to po jej ustaniu należy przesłać wystawione faktury do KSeF w ciągu siedmiu dni roboczych. Jeżeli natomiast awaria zdarzy się u podatnika, trzeba to będzie zrobić następnego dnia. Zgodnie z jedną z poprawek, jeśli na stronie resortu nie będzie możliwości opublikowania komunikatu o zakończeniu awarii, ma być on zamieszczany „w środkach społecznego przekazu”.

Doprecyzowano też przepis dotyczący przechowywania faktur elektronicznych. Przez 10 lat będą one w systemie KSeF. Jeżeli okres ten upłynie przed terminem przedawnienia (czyli w wyjątkowych sytuacjach, bo co do zasady upływa po pięciu latach), to podatnik będzie musiał faktury przechowywać poza KSeF.

Amortyzacja budynków

Po I czytaniu odbyło się posiedzenie komisji finansów publicznych, na którym omawiano poselski projekt zmian ustawy o PIT i CIT. Przewiduje on, że w powiatach o dużym bezrobociu i niskim dochodzie na mieszkańca będzie wolno indywidualnie ustalać stawki amortyzacji dla nowych nieruchomości niemieszkalnych. Dzięki temu możliwe stanie się ich umorzenie nawet w ciągu pięciu lat, a więc przy zastosowaniu maksymalnej stawki 20 proc. rocznie. Zmiana ma dotyczyć mikro, małych i średnich przedsiębiorców (czyli z wyjątkiem dużych). Komisja podczas swoich prac wprowadziła kilka zmian, jedna z nich dotyczy daty wejścia w życie ustawy. Ma ona obowiązywać nie wstecz od 1 stycznia 2023 r., jak to było pierwotnie planowane, ale dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Przewidziane w nowych przepisach indywidualne stawki amortyzacji będzie można stosować w odniesieniu do budynków niemieszkalnych zaliczanych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych, które po raz pierwszy zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Są to budynki i lokale (grupa 1) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). Szczegółowo o projekcie pisaliśmy w artykule „Gdzie duże bezrobocie, budynki byłyby szybciej amortyzowane” (DGP nr 99/2023).

Podczas I czytania posłowie opozycji zwracali uwagę, że na tej zmianie stracą samorządy. W związku z tym należałoby znaleźć jakiś sposób zrekompensowania im utraty tej części dochodów. Poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) tłumaczył jednak, że tych dochodów gminy by i tak nie miały, bo inwestor nie zdecydowałby się na budowę w takiej gminie, gdyby nie ustawowa zachęta.

Transgraniczne restrukturyzacje

Do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka trafi teraz projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych. Na zeszłotygodniowym posiedzeniu posłowie zagłosowali bowiem przeciwko odrzuceniu go w I czytaniu.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie sprawdzał, czy planowane przez spółki transgraniczne przekształcenie, połączenie lub podział są zgodne z polskimi przepisami podatkowymi i czy nie kryje się za nimi niedozwolona optymalizacja. Na tej podstawie sąd rejestrowy będzie wystawiał zaświadczenie. Wówczas też wpisze do rejestru wzmiankę o połączeniu transgranicznym, chyba że stwierdzi, iż służy ono popełnieniu nadużycia, naruszeniu lub obejściu prawa.

Konieczność badania przez fiskusa takich transakcji wynika z unijnej dyrektywy 2019/2121. Powinna ona być wdrożona do 31 stycznia 2023 r., ale stanie się to z opóźnieniem, bo zgodnie z aktualną wersją projektu zmiany zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2023 r. Szczegółowo o tym projekcie pisaliśmy w artykule „Transgraniczne restrukturyzacje będzie najpierw oceniać fiskus” (DGP nr 100/2023).

PIT i ZUS kierowców

Komisja sejmowa zajmie się też projektem ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która zawiera ważne zmiany związane z podstawą obliczania zaliczek na PIT i wymiaru składek ZUS.

Przypomnijmy, że obecnie kierowcom wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe nie są wypłacane diety. Wysokość diet określona w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302) ma jednak wpływ na wysokość PIT i składek ZUS. Od podstawy opodatkowania można odliczyć 30 proc. kwoty, która stanowi równowartość diet. Natomiast u kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne odlicza się diety za zagraniczne podróże służbowe, obowiązujące dla krajów, w których kierowca przebywał.

Teraz zasady mają być uproszczone. Wolna od PIT będzie równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu za granicą kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Natomiast z podstawy wymiaru składek ZUS będzie można odliczyć 60 euro dziennie.

Całkowicie nieopodatkowany i wolny od składek będzie zwrot niektórych kosztów podróży kierowców. Zmiany mają zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Szczegółowo o nich pisaliśmy w artykule „Międzynarodowi kierowcy zapłacą mniej podatku i składek ZUS” (DGP nr 111/2023). ©℗

Jaka ustawa/projekt Jaki etap Kiedy wchodzi w życie
Nowelizacja ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3182) Przyjęte przez Sejm. Zmianami zajmą się teraz senatorowie 1 stycznia 2024 r.
Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242) Co do zasady – 1 lipca 2024 r.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT (druk sejmowy nr 3129) Po I czytaniu odbyło się posiedzenie sejmowej komisji finansów publicznych. Teraz projekt trafi do II czytania 1 stycznia 2024 r.
Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3191) Posłowie zagłosowali przeciwko odrzuceniu projektu w I czytaniu. Zmiany trafią do prac w komisji sejmowej 1 sierpnia 2023 r.
Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (druk nr 3320) Odbyło się I czytanie projektu. Zmiany trafią teraz do prac w komisji sejmowej Co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia