Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT, której celem jest rozwiązanie problemu nieprawidłowości związanych z VAT w sektorze e-commerce – podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda podpisał wstawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. W komunikacie wskazano, że ustawa służy implementacji przepisów unijnych do polskiego prawa.

„Środki przewidziane dyrektywą (…) służą wzmocnieniu ram współpracy administracyjnej, co w założeniu ma przyczynić się do rozwiązania problemu nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce” – wyjaśniono w komunikacie.

Wyjaśniono w nim, że zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług polegają na dodaniu do niej rozdziału na temat ogólnych obowiązków dostawców usług płatniczych. W myśl dodanych regulacji dostawca usług płatniczych będzie obowiązany prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych, jeżeli w ciągu kwartału będzie świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Ewidencja ma być prowadzona w postaci elektronicznej, za każdy kwartał.

„Ustawa stanowi, że płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych płatnika w odniesieniu do płatności transgranicznej, w przypadku której co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. Na dostawców usług płatniczych nałożono także obowiązek przechowywania wskazanej wyżej ewidencji oraz jej udostępniania” – podano w komunikacie.

Stwierdzono także, że ustawa wprowadza zmiany w m.in. w prawie bankowym, które polegają na rozszerzeniu katalogu podmiotów, którym bank ma obowiązek udzielać informacji stanowiących tajemnicę bankową o Szefa KAS. Informacje mają być przekazywane w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązku udostępniania temu organowi ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Analogiczny charakter ma zmiana w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ skr/