Do limitu zwolnienia podatkowego przysługującego przedsiębiorcy strefowemu rozbudowującemu istniejący już zakład są wliczane również wydatki na zapasy poczynione przed uzyskaniem decyzji o wsparciu nowej inwestycji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach.

Zastrzegł, że wydatki te muszą dotyczyć zakupów niezbędnych do rozbudowy zakładu.

Chodziło o komandytariuszy spółki komandytowej będącej z kolei wspólnikiem spółki jawnej zajmującej się produkcją wyrobów z gumy. Spółka ta (jawna) otrzymała decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji, którą miało być zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. W tym celu kupowała i zamierzała nadal nabywać różnego rodzaju materiały, takie jak zawory do hydrauliki i pneumatyki, zawory do pary, elementy automatyki przemysłowej.

Część z nich kupiła jeszcze przed uzyskaniem decyzji o wsparciu.

Nie było jeszcze kosztu

Wspólnicy nie zaliczyli wydatków na te zapasy do kosztów uzyskania przychodów. Mogliby to zrobić dopiero po zużyciu ich do modernizacji lub wytworzenia środków trwałych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, czyli np. w ramach odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego, w którym dany składnik zapasów został wykorzystany.

Zwolnienie, ale od kiedy?

Wspólnicy uważali, że całość poniesionych wydatków, również na zapasy poczynione przed uzyskaniem decyzji o wsparciu, powinna być kosztem kwalifikowanym stanowiącym podstawę do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT. Powołali się na nieobowiązujące już dziś rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publiczej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713). Wynikało z niego, że pomocą publiczną objęte są koszty inwestycji poniesione na rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych związanych z inwestycją prowadzoną w zakresie objętym decyzją. Obecnie podobne regulacje znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2861).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nimi tylko w części. Stwierdził, że komandytariusze mogą wyliczać wysokość zwolnienia z podatku wyłącznie na podstawie wydatków poniesionych po uzyskaniu decyzji o wsparciu nowej inwestycji. Nie mogą natomiast uwzględniać zapasów poczynionych przed uzyskaniem tej decyzji.

Jako podstawę prawną wskazał par. 9 ust. 1 rozporządzenia z 28 sierpnia 2018 r., który stanowił, że wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty kwalifikowane.

Stary majątek ze zwolnieniem

Innego zdania były sądy obu instancji. WSA w Poznaniu orzekł w obu wyrokach (sygn. akt I SA/Po 275/20 i I SA/Po 276/20), że jeśli realizacja nowej inwestycji wymaga wykorzystania majątku posiadanego już przez podatnika, to wysokość dochodu zwolnionego z podatku należy ustalić z uwzględnieniem także wydatków poniesionych na zakup tego majątku.

Zdaniem sądu akceptacja wykładni fiskusa nie pozwoliłaby osiągnąć celu, jaki przyświecał ustawodawcy, gdy uchwalał ustawę z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 74). Celem tym miało być wsparcie inwestorów – przypomniał sąd.

Interpretacja ogólna

Co więcej – jak dodał WSA – taką wykładnię potwierdza również interpretacja ogólna ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 25 października 2019 r. Minister stwierdził w niej: „Częstą formą realizacji nowej inwestycji jest inwestycja realizowana na posiadanych przez podatnika rzeczowych aktywach trwałych. W takich przypadkach, jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania), dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego, przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku”.

Przy czym – co należy podkreślić – w interpretacji tej minister zastrzegł, że „sytuacja taka jest możliwa jedynie wówczas, gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji”.

Koszt a wydatek

NSA podzielił stanowisko WSA. W uzasadnieniu sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka zwróciła uwagę na to, że w rozporządzeniu z 2018 r. mowa jest nie o wydatkach, lecz o kosztach kwalifikowanych rozbudowy i modernizacji istniejących środków trwałych. Rację mieli więc komandytariusze, że wysokość zwolnienia podatkowego można kalkulować również na podstawie wydatków na zapasy poczynione przed otrzymaniem decyzji o wsparciu.©℗

orzecznictwo