Już od ponad 18 lat Instytut Studiów Podatkowych we współpracy z TUiR Allianz Polska S.A. oraz Risk Partner Sp. z o.o. jest obecny na rynku ubezpieczeń podatkowych. Wspólnie z partnerami stworzyliśmy innowacyjny produkt: Polisę Allianz Podatnik, którego Instytut, jako spółka doradztwa podatkowego, jest operatorem merytorycznym.

Nasze już 18-letnie doświadczenie związane z obsługą tego produktu stanowi unikatowy kapitał pozwalający na jego dalszy rozwój.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski Prezes Instytutu Studiów Podatkowych / Fot. materiały prasowe

W tym okresie wystawiono niemal 20 tys. polis podatkowych. W ramach ubezpieczenia Allianz Podatnik Instytut Studiów Podatkowych obsługiwał dotychczas ponad 700 sporów podatkowych prowadzonych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi

1. Grupa ISP

Od 27 lat Instytut Studiów Podatkowych jest spółką doradztwa podatkowego. Jest również liderem Grupy ISP, którą tworzą podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, audytorskie, edukacyjne. Grupa ISP prowadzi również działalność wydawniczą. Grupa ISP jest jedynym tego rodzaju związkiem gospodarczym o wyłącznie polskim kapitale. Do grona kontrahentów Grupy ISP należą również największe firmy krajowe i zagraniczne. Dewizą grupy są: profesjonalizm, rzetelność, jakość i sprawność świadczonych usług.

2. Ubezpieczenie podatkowe

W czasie gdy wysoka inflacja oraz recesja każą szukać oszczędności, efektywnym sposobem obniżenia kosztów obsługi sporów podatkowych jest właśnie skorzystanie z Polisy Allianz Podatnik. Z tej możliwości od 18 lat korzystają zwłaszcza mali i średni przedsiębiorcy, ale nie tylko: obsługiwaliśmy na podstawie tej polisy również dużych przedsiębiorców. Potencjalna obsługa interesów podatkowych w sporze z organami podatkowymi jest kosztem, który można zminimalizować do wartości zakupionej polisy.

3. Polisa Allianz Podatnik

Celem Polisy Allianz Podatnik jest ochrona przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z obsługą sporów podatkowych, które obejmują: postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. W ramach polisy są pokrywane wszystkie koszty związane z obsługą prawną tych postępowań.

W ramach Polisy Allianz Podatnik ubezpieczony może również wykupić dodatkowe klauzule. Wśród nich szczególnym zainteresowaniem cieszy się klauzula dotycząca ochrony przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z obsługą sporów z organami kontrolnymi oraz organami prowadzącymi postępowania kontrolne i wymiarowe, w szczególności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Druga klauzula dotyczy bezpośredniej ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe firmy. W ramach polisy można również wykupić ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych toczących się wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, a także ubezpieczenie dotyczące ochrony kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie należności podatkowych oraz dotyczących ubezpieczenia społecznego.

4. Pozostałe produkty ubezpieczeniowe

Jednocześnie informujemy, że powstały również inne produkty ubezpieczeniowe, takie jak Polisa Allianz Doradca i Polisa Allianz Skarbowy. Polisa Allianz Doradca pozwala uzyskać w krótkim terminie precyzyjne odpowiedzi na każde zadane pytanie z zakresu prawa podatkowego w rozumieniu OWU tego ubezpieczenia. Produkt ten pozwala znacząco zmniejszyć koszty doradztwa w porównaniu z tradycyjnymi sposobami prowadzenia doradztwa podatkowego z zachowaniem należytego standardu świadczonej usługi. W ramach Polisy Allianz Skarbowy wyróżniamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności księgowych (OC) oraz ubezpieczenie ochrony prawnej w sprawach karnoskarbowych (OP). W pierwszym przypadku przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność pracownicza ubezpieczonych względem pracodawcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Natomiast ubezpieczenie OP jest skierowane przede wszystkim do osób kierujących danym podmiotem gospodarczym (właściciel, wspólnicy spółki), gdyż to na nich w pierwszej kolejności skupia się uwaga organów ścigania zainteresowanych wykryciem sprawcy.

Powyższe produkty ubezpieczeniowe mogą w znaczący sposób ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie pomocy prawnopodatkowej. Polisa Podatkowa Allianz Podatnik jest wysoko oceniana przez korzystające z niej podmioty za profesjonalizm, skuteczność i szybkość działania.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie https://isp-modzelewski.pl/polisy-podatkowe/