Składki na ubezpieczenie społeczne są proporcjonalnie odliczane od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu, a konstrukcja formularza PIT-28, który można wypełnić w systemie e-Deklaracje, jest w tym zakresie prawidłowa – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Resort odniósł się w ten sposób do uwag czytelnika, który osiąga przychody z działalności gospodarczej i z prywatnego najmu, a od jednych i drugich płaci ryczałt ewidencjonowany. W pierwszym przypadku stosuje 14-proc. stawkę ryczałtu, a w drugim – stawkę 8,5 proc.

Wypełniając PIT-28 za pomocą systemu e-Deklaracje, czytelnik zauważył, że system wylicza udział danego rodzaju przychodów w przychodach ogółem, a następnie proporcjonalnie do niego rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Czytelnik był tym zaskoczony, ponieważ – jak sądził – skoro od przychodów z prywatnego najmu nie ma składek na ubezpieczenia społeczne i wpłat na IKZE, to nie powinny być one proporcjonalnie pomniejszane. Całość składek do ZUS i wpłat na IKZE powinna być więc odliczona od przychodów z działalności gospodarczej – uważał czytelnik.

W odpowiedzi resort wyjaśnił, że takie proporcjonalne odliczenie jest zgodne z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540). Odliczeń tych (m.in. składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na IKZE) dokonuje się w proporcji ustalonej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy – wskazało MF. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, to potrąca je od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.©℗

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 17 marca 2023 r. na pytanie DGP

Działanie formularza PIT-28(25) we wskazanym przypadku jest prawidłowe i zgodne z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o ryczałcie). Konstrukcja formularza jest prawidłowa, uwzględnia regulacje wynikające z art. 11 ustawy o ryczałcie.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są opodatkowane m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie) i przychody z tzw. najmu prywatnego (art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie).

Od przychodów z działalności gospodarczej i od przychodów z najmu prywatnego, opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik może odliczyć wydatki określone w art. 11 ust. 1 ustawy o ryczałcie, wśród których są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy PIT oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy PIT.

Odliczeń od przychodów z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i z tytułu wpłat na IKZE podatnik dokonuje w proporcji ustalonej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ryczałcie. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 (przychody z działalności gospodarczej) lub ust. 1a (przychody z najmu prywatnego) (…), opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.©℗