Czy w paragrafie wydatkowym 419 „Nagrody konkursowe” oprócz nagród o charakterze pieniężnym należy wykazywać również wydatki ponoszone na zakup nagród w postaci rzeczowej dla uczestników konkursów, np. sprzętu radiowo-telewizyjnego, płyt DVD, tabletów, odtwarzaczy mp3, plecaków, gier, albumów? Czy należy to zrobić w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?
W załączniku nr 4 – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. dodano od początku tego roku paragraf 419 „Nagrody konkursowe”. Zaś w wyjaśnieniach wskazano, że paragraf ten obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych.
Objaśnienia te zawierają więc jedynie wskazanie, komu może być przyznana nagroda. Wydatki z tytułu nagród konkursowych przed zmianą rozporządzenia ujęte były w objaśnieniach do paragrafu 304 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”. W obecnych objaśnieniach brak wyszczególnienia rodzaju wydatków. A przecież mogą być one różne: pieniężne, rzeczowe (wartościowy przedmiot), honorowe (dyplom, medal).
Tworząc nowy paragraf 419, nie określono jasno, jakiego rodzaju nagrody konkursowe powinny być tam zaliczane. Niektóre jednostki mają więc wątpliwości i zastanawiają się, czy wydatki ponoszone na zakup nagród przekazywanych uczestnikom konkursów w postaci rzeczowej można klasyfikować zgodnie z treścią ekonomiczną ponoszonych wydatków do paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”.
Jednak do tego paragrafu nie zaliczamy m.in. zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych. Ponadto paragraf 419 wyodrębniono właśnie po to, aby jednolicie klasyfikować nagrody konkursowe bez względu na status prawny laureatów, czy to będą osoby fizyczne, czy prawne, oraz aby uniknąć właśnie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z wcześniejszych doświadczeń. Dlatego wydatki ponoszone na zakup nagród przekazywanych uczestnikom konkursów w postaci rzeczowej należy klasyfikować do paragrafu 419 „Nagrody konkursowe”.
Takie stanowisko potwierdza pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 10 lutego 2015 r. (znak WI-44/697/2015).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1952). Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).