Podatek naliczany od świadczeń wypłacanych przez fundacje rodzinnej ma spaść z 15 do 10 proc. jeśli otrzymujący świadczenia należą do I oraz II grupy podatkowej - wynika z jednej z poprawek jaką wprowadziła do projektu noweli ustawy o obligacjach sejmowa komisja finansów.

W środę Komisja Finansów Publicznych omawiała projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu wraz z poprawkami. Większość z nich miała charakter legislacyjny oraz redakcyjny.

KFP przyjęła także poprawki, które wprowadzają zmiany w sposobie działania i opodatkowania fundacji rodzinnych. Chodzi o zmiany, dotyczące sytuacji, w której beneficjent fundacji rodzinnej jest jednocześnie udziałowcem spółki, rozliczającej się z wykorzystaniem estońskiego CIT. W obecnym stanie prawnym taka sytuacji prowadzi do utraty przez spółkę możliwości rozliczania się z użyciem estońskiego CIT. Poprawka zaakceptowana przez komisję ma doprowadzić do sytuacji, w której możliwe będzie utrzymanie możliwości rozliczania się estońskim CIT, jeśli jej udziałowiec jest beneficjentem fundacji rodzinnej.

Poza tym w ramach poprawek dotyczących fundacji rodzinnej komisja przyjęła poprawkę, która obniża podatek naliczany od świadczeń wypłacanych przez fundację z 15 do 10 proc., jeśli otrzymujący świadczenia należą do I oraz II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Kolejna poprawka, przyjęta przez komisję, ma na celu uszczelnienie systemu opodatkowania fundacji rodzinnej.

KFP zgodziła się także na poprawkę, która zwiększa o ok. 8 mln zł wydatki Instytutu Wolności, przeznaczone na rozwój organizacji obywatelskich.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw m.in. określa zasady emisji nowej kategorii obligacji, czyli obligacji kapitałowych, które mogą być emitowane przez banki, biura maklerskie towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracji. Te instrumenty mogą być wliczane do kapitałów własnych.

Obligacje te w momencie upadłości instytucji finansowej będą zaliczane do jej kapitałów własnych, ale jednocześnie będą się wiązać z większą dochodowością w stosunku do instrumentów finansowych już obecnych na rynku. Dlatego też nabywcami instrumentów będą mogły być wyłącznie podmioty profesjonalne, a minimalna wartość nominalna tych obligacji to 400 tys. zł.

Projektowana ustawa wprowadza kolejny instrument, który może zostać użyty w sytuacji niedoborów kapitałowych w instytucjach finansowych – czyli pokrycie niedoborów kapitałowych poprzez zasilenie przez Skarb Państwa funduszy własnych.

W ustawie wprowadzono także procedurę resolution – czyli ratowania instytucji – na podobnych zasadach jak obowiązujące w stosunku do banków, ale w stosunku do izb rozliczeniowych.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mick/