Osoba fizyczna chce zaimportować towar z kraju trzeciego. Czy musi w tym celu zarejestrować się we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych?
W Polsce osoby fizyczne nie muszą dokonywać rejestracji w systemie EORI (ang. Economic Operators’ Registration and Identification, pol. Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Choć systemy informatyczne służby celnej (np. Celina, ECS) nakładają obowiązek wpisania numeru EORI podczas dokonywania zgłoszeń celnych, osoby fizyczne niemające takiego numeru powinny w tym miejscu umieścić wpis: NATURAL PERSON – deklarując w ten sposób, że nie są objęte obowiązkiem rejestracji w systemie EORI. Wpisu tego należy dokonać z użyciem dużych, drukowanych liter.
W niektórych krajach unijnych możliwe jest nadawanie numeru EORI również osobom fizycznym. Wówczas, jeśli osoba ma taki numer, może go podać. Natomiast w zgłoszeniach dokonywanych w formie papierowej zamiast wpisu „NATURAL PERSON”, w polach 2, 8 i 14 podaje się numer PL NIP, albo numer PESEL.
W przypadku zaś osoby fizycznej niemającej numeru EORI i PL NIP podaje się jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT poprzedzony kodem kraju.
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych funkcjonuje w całej Unii Europejskiej od 1 lipca 2009 r. W ramach tego systemu każdemu przedsiębiorcy realizującemu operacje celne nadawany jest unikalny numer identyfikacyjny, którym musi się posługiwać w celu usprawnienia i przyśpieszenia formalności celnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. WE z 1993 r. L 253, s. 1).