Wynagrodzenia za działalność w zespołach opiniodawczych samorządu zawodowego nie są dietami. Uczestnikom takich zespołów nie przysługuje więc zwolnienie z podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Spór dotyczył interpretacji, o którą wystąpiła Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Jest ona jednostką organizacyjną samorządu zawodowego, do którego fizjoterapeuci należą obligatoryjnie. W 2017 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów (organ izby) powołała 18 zespołów tematycznych, które mają jej pomagać w wykonywaniu zadań, m.in. w opracowywaniu wytycznych i planów szkoleń. Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie:
  • 500 zł brutto łącznie za opracowanie dokumentu do czterech stron A4,
  • 40 zł brutto za każdą godzinę pracy nad opracowaniem wytycznych, planów szkoleń, katalogów zabiegów czy budżetu,
  • 100 zł brutto za godzinę posiedzenia (ale nie więcej niż 500 zł brutto za dzień posiedzenia).
Przysługuje im też zwrot kosztów podróży oraz innych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań zespołów tematycznych.
Izba chciała uzyskać potwierdzenie, że wszystkie te wynagrodzenia i zwroty są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, a ona nie pełni obowiązków płatnika. Zgodnie z tym przepisem zwolnione z podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

Przychód z różnych tytułów

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał jednak, że wynagrodzenia określone kwotowo nie są dietami ani zwrotem kosztów, więc członkom zespołów tematycznych nie przysługuje zwolnienie z podatku.
Organ interpretacyjny odróżnił przy tym sytuację członków zespołów tematycznych nienależących do władz izby od sytuacji osób należących jednocześnie do władz izby. Stwierdził, że osoby nienależące do władz izby uzyskują wynagrodzenie na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o PIT, który stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.
Natomiast osoby będące jednocześnie członkami władz izby otrzymują wynagrodzenie na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o PIT (przychody otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych).
Jeśli zaś chodzi o zwrot kosztów podróży oraz zwrot innych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań, to – jak stwierdził dyrektor KIS – zwolnienie z PIT przysługuje wyłącznie tym członkom zespołów tematycznych, którzy nie należą do władz izby.

WSA inaczej

WSA w Warszawie nie zgodził się z fiskusem i uchylił interpretację (sygn. akt III SA/Wa 916/19).
Orzekł, że wynagrodzenia kwotowe są dietami dla członków zespołów tematycznych niebędących członkami władz izby. Powinni oni zatem być zwolnieni z podatku. Co innego osoby należące jednocześnie do władz izby, im zwolnienie z PIT nie przysługuje – stwierdził WSA.
Uznał też, że organ podatkowy niezasadnie rozróżnił sytuację osób otrzymujących zwrot kosztów podróży w zależności o tego, czy należą jednocześnie do władz izby. Nie rozstrzygnął jednak tej kwestii jednoznacznie, ponieważ w tym zakresie stanowisko fiskusa nie zostało zaskarżone.

Fiskus zasadniczo miał rację…

NSA oddalił skargę kasacyjną dyrektora KIS, mimo iż – jak uzasadniał sędzia Jerzy Płusa – w zasadniczej kwestii organ podatkowy ma rację.
W ocenie NSA wynagrodzenia określone kwotowo za prace w zespołach tematycznych nie są dietami w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT.
– Niezależnie od tego, czy chodzi o pierwszą, czy drugą kategorię osób, te świadczenia nie mieszczą się w zakresie zwolnienia z podatku z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT – wyjaśnił sędzia Płusa. Dodał, że pojęcie diet nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych, a wywodzi się z prawa pracy.
– Świadczenie określone mianem diety powinno być zbliżone do przepisów prawa pracy i stanowić ryczałtowy ekwiwalent związany w tym przypadku z uczestnictwem w zespołach tematycznych – tłumaczył sędzia Płusa. Natomiast – jak dodał – wynagrodzenie wskazane we wniosku o interpretację to nic innego jak wynagrodzenie za wykonanie określonych czynności.

…ale nie w kwestii kosztów

Jeśli chodzi o zwrot kosztów podróży oraz innych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań, to – jak orzekł NSA – wszystkim członkom zespołów tematycznych należy się zwolnienie z podatku. Nie ma znaczenia, czy należą oni jednocześnie do władz izby, czy nie należą. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 8 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 1611/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia