Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza nowe w polskim prawodawstwie rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej, co ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę.

W toku prac legislacyjnych nad nowymi przepisami Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do ustawy - w większości doprecyzowujących jej zapisy. Zdecydowana większość została też poparta w czwartek przez Sejm.

Jedna z poprawek, którą przyjął Sejm zobowiązuje do przeprowadzenia przez rząd po 3 latach oceny działania ustawy o fundacji rodzinnej i przedstawienia jej parlamentowi. Inna dotyczyła rozwiązania fundacji rodzinnej i przewiduje, że "sankcja w postaci rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji powinna wiązać się z faktem niedokonania przez fundatora albo zarząd stosowanego zgłoszenia w terminie, a nie z faktem niewpisania fundacji rodzinnej do rejestru".

Reklama

Przychylności Sejmu nie zyskała zmiana zakładająca możliwość "łączenia" fundacji rodzinnej i tzw. estońskiego CIT. W opinii senatorów w ten sposób opodatkowania miałby zachęcić przedsiębiorców do kumulacji kapitału z przeznaczeniem na inwestycje, kosztem wypłat dywidendy, co stanowiłoby "istotny mechanizm proinwestycyjny".

Posłowie nie podzielili też opinii Senatu, że barierą dla fundacji rodzinnych może być objęcie ich tzw. podatkiem od przychodów w budynkach (minimalnym podatkiem dochodowym dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne). W efekcie poprawka Senatu w tej sprawie została przez Sejm odrzucona.

Zgodnie z ustawą fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa szczegółowy cel fundacji rodzinnej w statucie.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mick/