TEZA: Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności regulowane ustawą o gospodarce nieruchomościami, ale także przepisami zawartymi w innych ustawach, a odnoszącymi się do tej gospodarki.
Sygn. akt II FSK 2742/14
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z 11 lutego 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. We wniosku podatnik spytał, czy w sytuacji gdy kupi nieruchomość od Lasów Państwowych na podstawie przepisów ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153), będzie musiał uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatnik przedstawił, że nieruchomość nabędzie na podstawie art. 40a ustawy o lasach. Zgodnie z tym przepisem Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.
W ocenie podatnika taki zakup nieruchomości jest wyłączony z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.). Przepis ten określa, że nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był innego zdania. Wydając interpretację dla podatnika, stwierdził, że na mocy ww. przepisu, aby czynność została wyłączona z opodatkowania PCC, powinna zostać dokonana w trybie przewidzianym ustawą o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 ze zm.). Natomiast jeżeli podstawę czynności stanowi art. 40a ustawy o lasach, to taka czynność wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlega.
Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zarzucił organowi, że ten pominął art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym przepisy tej ustawy stosuje się do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (a więc również lasów, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe). Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa ta nie narusza innych ustaw w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym ustawy o lasach. Dlatego też według podatnika pojęcie „przepisy o gospodarce nieruchomościami” należy rozumieć szerzej, a nie zawężać je do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Sąd poznański uznał, że interpretacja organu była prawidłowa. Stwierdził, że skoro podstawę zbycia nieruchomości przez Lasy Państwowe stanowi art. 40a ust. 4 ustawy o lasach, to nie można uznać, że podstawę planowanej czynności stanowią przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA i została ona uwzględniona. NSA uchylił wyrok sądu wojewódzkiego.
UZASADNIENIE
NSA zwrócił uwagę, że wykładnia art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC, tj. pojęcia „przepisy o gospodarce nieruchomościami” prowadzi do rozbieżności w praktyce orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych. W tej sprawie NSA opowiedział się za poglądem korzystnym dla podatników. Uznał, że zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawa ta w zakresie gospodarki nieruchomościami nie narusza innych ustaw, w tym ustawy o lasach. Według sądu wyłączeniem, o którym mowa w ustawie o PCC (art. 2 pkt 1 lit. g), objęte są nie tylko czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale wyłączeniem tym objęte są wszystkie czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami, to jest zarówno przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i przepisom dotyczącym gospodarki nieruchomościami, zamieszczonym w innych ustawach, w tym także w ustawie o lasach.