Fiskus nie pobierze podatku, gdy w latach 2023 i 2024 podatnik zawrze pozasądową ugodę z bankiem w sprawie kredytu hipotecznego – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Oznacza to, że o dwa lata zostanie przedłużone rozwiązanie, które obecnie wynika z rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 592).
Projekt, oprócz wydłużenia czasu obowiązywania preferencji, nie przewiduje innych zmian. To oznacza, że zaniechanie poboru podatku będzie nadal, tak jak w 2022 r., dotyczyć tylko tych umów kredytowych zawartych na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej (nawet gdy podatnik zaciągnął więcej niż jeden kredyt).
Co należy rozumieć przez jedną inwestycję mieszkaniową? Definiuje to obecne rozporządzenie. Chodzi o inwestycję, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych:
  • jednego gospodarstwa domowego,
  • więcej niż jednego gospodarstwa domowego, gdy osoby mające zajmować wspólnie jeden budynek są osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, czyli należą do najbliższej rodziny (np. rodzice, dzieci, rodzeństwo).
Preferencja nadal więc będzie dotyczyć także sytuacji, gdy bank umorzył część kredytu na dom, z którego zostały wydzielone mieszkania dla najbliższej rodziny.
Nie skorzystają z niej natomiast osoby, które zaciągnęły kredyt lub kredyty na lokal niesłużący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (np. przeznaczone na wynajem) albo na wiele odrębnych lokali lub nieruchomości.
Należy też pamiętać, że zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć, tak jak obecnie, umorzonej (w drodze ugody) wierzytelności kredytowej, ale tylko w odniesieniu do tej części, która jest związana ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Jeżeli kredyt był udzielony również na inne wydatki (np. konsumpcyjne), to od tej części umorzonego kredytu (przeznaczonej np. na umeblowanie zakupionego mieszkania) fiskus pobierze podatek. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe – w konsultacjach